Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een verkeersongeval of ongeluk schade aan personen en spullen in uw auto. Het maakt daarbij niet uit wie er schuldig was aan het ongeluk. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een aansprakelijkheidsverzekering van uzelf of een medeverzekerde gedekt? Dan geldt die verzekering.

Extra informatie

De verzekering dekt schade aan alle inzittenden van de auto. Dit betreft de auto die op het polisblad genoemd staat. De verzekerden die onder gezin vallen hebben een extra dekking.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de schade als u of uw inzittenden tijdens het verkeersongeval of ongeluk in uw auto bent.

Extra informatie

Ook als u zelf schuldig bent, of bij onduidelijkheid wie aansprakelijk is vergoeden wij de schade.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis voor alle betrokken inzittenden samen.

Verzekerden Gezin

De verzekerden die onder de dekking voor het gezin vallen hebben een extra dekking.

Extra informatie

Deze extra dekking houdt in ongelukken of verkeersongevallen als de verzekerde inzittende is van een ander motorrijtuig dan de auto op het polisblad. Bijvoorbeeld bus, tram, trein, trolleybus of metro. Ook dekt de verzekering verkeersongevallen als de verzekerde niet de inzittende is van een ander motorrijtuig. Dus als hij als voetganger of fietser wordt aangereden.

Zaakschade

Dit is schade aan of het verloren gaan van roerende zaken. Bijvoorbeeld kleding en brillen.

Overlijden

Bij overlijden van een inzittende vergoeden wij aan de nabestaanden de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de uitvaartkosten of de extra kosten van levensonderhoud.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de schade die daardoor onstaat. Bijvoorbeeld de schade van inkomstenderving, huishoudelijke hulp of vervoerskosten.

Smartengeld

Met smartengeld bedoelen wij een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde.

Speciaal kenmerk

U kunt altijd direct een beroep doen op deze verzekering. Gaat het om een ongeluk of ongeval, dan maakt het niet uit of u (of uw medeverzekerde) hier wel of niet voor aansprakelijk bent.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade aan personen in de bagageruimte van uw auto. Of bij schade die ontstaat omdat een bestuurder de auto niet mag besturen (bijvoorbeeld misbruik van alcohol of drugs en geen geldig rijbewijs). Of tijdens een racewedstrijd of slipcursus.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan, of aanhanger is niet verzekerd.

Verhuur

Als de auto gebruikt werd voor verhuur of personenvervoer tegen betaling.

Extra informatie

Daaronder valt niet privevervoer tegen een tegemoetkoming in de kosten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Droeg u of één van uw passagiers geen autogordel tijdens het ongeluk. Dan wordt de uitkering verminderd met het percentage eigen schuld. De eigen schuld wordt vastgesteld volgens het Nederlandse recht.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico bij deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt in de landen die op uw Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (groene kaart) staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website: https://schade.mijngoudse.nl/