Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsuitrusting (bijvoorbeeld gereedschappen) en handelszaken die wordt veroorzaakt als u deze zelf vervoert in een eigen vervoermiddel.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering bent u 24 uur per dag verzekerd voor schade door beschadiging, verlies of diefstal van handelszaken en bedrijfsuitrusting die u vervoert in een eigen vervoermiddel, zoals een personenauto, bestelauto, vrachtauto of gesloten aanhangwagen met harde opbouw. Ook als de schade het gevolg is van uitval van de koelinstallatie of een staking.

Extra informatie

U bent verzekerd onderweg, tijdens het laden en lossen en tijdens opslag in het vervoermiddel.

Verzekerd bedrag

U kunt de verzekering afsluiten met verzekerde bedragen vanaf € 1.000. 

Extra informatie

U krijgt de schade vergoed tot het verzekerd bedrag, wij passen geen onderverzekering toe. Met onderverzekering bedoelen wij dat de waarde van de vervoerde zaken hoger is dan het verzekerd bedrag. Bij onderverzekering trekken wij geen bedrag af omdat het verzekerd bedrag lager is dan de waarde van de vervoerde goederen.

Misgelopen winst

Bovenop de waarde van de handelsgoederen vergoeden wij ook de winst die u misloopt, tot 20% van de waarde van de goederen.

Extra informatie

Als de goederen al zijn verkocht dan vergoeden wij de waarde volgens de verkoopfactuur.

Schade aan hulpmaterialen

Ontstaat er door een gedekte gebeurtenis schade aan hulpmaterialen die gebruikt worden voor het laden of lossen, of gaan deze hulpmaterialen daarbij verloren? Dan vergoeden wij die schade tot maximaal € 1.000,-.

Extra informatie

U bent alleen verzekerd voor schade aan de hulpmaterialen als de schade het gevolg is van een gedekte gebeurtenis. Onder hulpmaterialen verstaan wij: niet-gemotoriseerde hulpmiddelen voor laden en lossen die uw eigendom zijn. Ook zaken om de lading vast te zetten, te plaatsen of af te dekken vallen hieronder. Zaken of accessoires die deel uitmaken van, of vastzitten aan het vervoermiddel vallen hier niet onder.

Ongevallendekking

Als u tijdens het gebruik van het voervoermiddel voor uw bedrijf overlijdt als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval, dan betalen wij aan uw partner of uw erfgenamen een uitkering van € 5.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is de gevolgschade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade die hierdoor ontstaat is niet verzekerd.

Eigen gebrek, slijtage en verpakking

U bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is van een eigen gebrek aan de lading, een schade door slijtage of een schade die is ontstaan doordat de lading niet goed is verpakt.

Extra informatie

Een slechte eigenschap van de zaak zelf, die niet is veroorzaakt door een gebeurtenis van buitenaf.

Niet verzekerbare zaken

U kunt de verzekering niet afsluiten voor het vervoer van licht breekbare zaken, zoals glas en keramiek; of die bestaat uit geld, geldswaardige papieren, edele metalen, edelstenen, parels, juwelen of sieraden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt € 100,- per gebeurtenis. Maar dat geldt niet als het gaat om diefstal van diefstalgevoelige goederen met een waarde van € 5.000,- of meer. In dat geval is het eigen risico per gebeurtenis 20% van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Hierop zijn twee uitzonderingen. Het eigen risico blijft € 100,- als de diefstal en/of het vandalisme is voorafgegaan door braak aan het pand waarin het vervoermiddel is gestald. Maar alleen als dat pand goed was afgesloten.En als het vervoermiddel is uitgerust met een door ons vereist diefstalbeveiligingssysteem zoals bijvoorbeeld Kiwa-SCM klasse 2 of 3 of een BearLock-VanLock.

Waar ben ik gedekt?

De Vervoerverzekering Eigen Goederen geldt voor gebeurtenissen in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website: https://schade.mijngoudse.nl/