Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als een werknemer door arbeidsongeschiktheid niet kan werken, moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit voor maximaal 104 weken.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering is voor werkgevers. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, ook werknemers met een tijdelijk contract. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn bijvoorbeeld niet verzekerd.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Wanneer deze zijn meeverzekerd vergoeden we ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Extra informatie

Deze werkgeverslasten zijn mee te verzekeren tot 25%.

Re-integratie

U heeft een persoonlijke VerzuimCoach die met u meedenkt over het voorkomen van verzuim en de reintegratie van arbeidsongeschikte werknemers. Bijvoorbeeld door het verzuimbeleid met u te bespreken om het verzuim te beperken. Er wordt dus werk gemaakt van zowel preventie als re-integratie.

Extra informatie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemers. Let op: u blijft (met uw werknemers) verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u zich onder andere houden aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuim.

Overlijdensuitkering

Wij vergoeden ook de eenmalige wettelijke overlijdensuitkering die u moet betalen aan de nabestaande(n) als uw arbeidsongeschikte werknemer overlijdt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Hij wordt pas verzekerd als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk heeft verricht.

Verzuimbegeleiding

Begeleiding door een arbodienst is niet meeverzekerd.

Extra informatie

Als werkgever moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. De werkgever en de zieke werknemer spannen zich er samen voor in dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan gaan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Wij kunnen een uitkering weigeren als een werknemer binnen een halfjaar na de start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt wordt en zijn gezondheidstoestand bij de start van de verzekering al zo was dat de arbeidsongeschiktheid was te verwachten.

Extra informatie

De periode van een halfjaar kan korter zijn. Dat is het geval als de werknemer direct voorafgaand aan deze verzekering al dekking bij een andere verzekeraar had voor hetzelfde risico op minimaal een vergelijkbaar niveau.

Fraude of opzet

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude of wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst. Geef ziek- of betermeldingen op de eerste ziektedag aan ons en de bedrijfsarts of arbodienst door.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigenrisico in geld. U krijgt geen vergoeding voor het doorbetaald loon dat voor vergoeding in aanmerking komt tot aan het eigenrisicobedrag. Het eigen risico is een percentage van de verzekerde loonsom en staat op uw polisblad.

Maximaal verzekerd

U kunt per werknemer maximaal € 100.000,- aan loonsom per jaar verzekeren plus eventueel de werkgeverslasten.

Extra informatie

Loonsverhogingen op of na de eerste ziektedag van uw werknemer zijn niet verzekerd. Dat geldt ook voor verhogingen van het loon die u voor de eerste ziektedag toekent, maar die u betaalt na de eerste ziektedag.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland wonen.

Extra informatie

Is uw werknemer langer dan een maand uitgezonden naar het buitenland en valt de eerste ziektedag in de periode dat hij in het buitenland werkt. Dan keren wij niet uit.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u zich laten ondersteunen door een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw werknemers verzekeren en u houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen op de eerte ziektedag aan ons en de arbodienst door.

Gezondheid

Bij het beoordelen van de aanvraag gebruiken wij geen gezondheidsgegevens van uw werknemers. Wij maken wel gebruik van algemene verzuiminformatie. Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn worden in de verzekering opgenomen zodra ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

Uw premie en uw eigen behoud stellen wij jaarlijks vast op basis van het door uw doorbetaalde loon in voorgaande jaren. We berekenen de jaarpremie door de SV-lonen op te tellen en dit totaal te vermenigvuldigen met uw premiepercentage.

Extra informatie

Het SV-loon is het loon voor de werknemersverzekeringen zoals de Belastingdienst dat hanteert in kolom 8 van de model loonstaat. Per werknemer geldt een maximum verzekerd loon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Werknemers zijn verzekerd vanaf het moment dat zij zijn aangemeld. De dekking wordt na de afgesproken looptijd telkens automatisch verlengd met één jaar of eerder als u opzegt of als wij opzeggen.

Extra informatie

De verzekering eindigt als u opzegt of als wij opzeggen. In een aantal bijzondere situaties eindigt de verzekering automatisch. Zie de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw verzekering eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen via Postbus 9, 2800MA Gouda of via inkomen@goudse.com. Er geldt een opzegtermijn van een maand.