Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt uw werknemer na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard? Dan ontvangt hij geen wettelijke WIA-uitkering. Met de WIA-aanvullingsverzekering onder 35% verzekert u een tijdelijke uitkering voor uw werknemer.

Extra informatie

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, betaald een werkgever maximaal 104 weken zijn loon door. Is de werknemer na 104 weken nog steeds voor meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij een WIA-uitkering. De WIA biedt geen uitkering bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid.

Wat is verzekerd?

De werknemer krijgt een tijdelijke uitkering als deze arbeidsongeschikt is, maar voor minder dan 35%.

Extra informatie

Het percentage wordt gebaseerd op de beschikking van het UWV die de mate van arbeidsongeschiktheid vaststeld.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal het salarisdeel tot de WIA-loongrens vermenigvuldigd met het dekkingspercentage. Verzekerd is bijvoorbeeld 20% van uw inkomen onder de WIA-loongrens. Dit is afhankelijk van onze afspraak en staat weergegeven op de polis.

Extra informatie

De indexering van het verzekerde bedrag bedraagt maximaal 3% per kalenderjaar.

Uitkeringstermijn

De uitkering duurt 1 tot 7,5 jaar. Dit is afhankelijk van onze afspraak en staat weergegeven op de polis.

Extra informatie

De uitkering stopt in ieder geval op de afgesproken eindleeftijd. Op uw polisblad staat vermeld wat er is afgesproken.

Wie is verzekerd?

Werknemers met een arbeidsovereenkomst waarvoor u werknemerspremies moet afdragen.

Extra informatie

Onder het werknemerbegrip vallen geen directeuren-grootaandeelhouders.

Preventie- en re-integratiediensten?

Bij deze verzekering kunt u rekenen op persoonlijke dienstverlening om uw medewerkers aan het werk te houden. In geval van ziekte adviseert de WIA-coach over het re-integratieproces.

Extra informatie

De WIA-coach maakt inzichtelijk wat er met het inkomen van uw werknemer gebeurt als hij niet (voldoende) re-integreert. Zijn er mogelijkheden voor re-integratie? Dan volgt een persoonlijke intake om samen een coachingsplan op te stellen. Hierin staat onder andere welke re-integratieactiviteiten ingezet kunnen worden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Hij wordt pas verzekerd als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk verricht.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Extra informatie

Dit geldt tevens wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Wij kunnen een uitkering weigeren als een werknemer binnen een halfjaar na de start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt wordt en zijn gezondheidstoestand toen al zo was dat de arbeidsongeschiktheid was te verwachten.

Extra informatie

De periode van een halfjaar kan korter zijn. Dat is het geval als de werknemer direct voorafgaand aan deze verzekering al dekking bij een andere verzekeraar had voor hetzelfde risico op minimaal een vergelijkbaar niveau.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Loonsverhogingen op of na de eerste ziektedag van uw werknemer zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Dat geldt ook voor verhogingen van het loon die u voor de eerste ziektedag toekent, maar die u betaalt na de eerste ziektedag.

Wachttijd

Er geldt een wachttijd van twee jaar.

Extra informatie

De eerste twee jaar van ziekte is er recht op loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever of recht op een Ziektewetuitkering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland in loondienst werken en daarmee verplicht verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen, waaronder de WIA.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Meld werknemers zo snel mogelijk maar uiterlijk 2,5 maand na indiensttreding bij ons aan. Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, meldt u dit in de 42e week van ziekte. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Extra informatie

Wijzigingen omtrent werknemers, zoals in- en uitdiensttreding, salariswijziging of overlijden, geeft u binnen dertig dagen door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Werknemers zijn verzekerd vanaf het moment dat zij zijn aangemeld. De dekking eindigt op de afgesproken eindleeftijd of eerder als de werknemer wordt afgemeld of als de verzekering eindigt.

Extra informatie

Een verzekering eindigt als u opzegt of als wij opzeggen. In een aantal bijzondere situaties eindigt de verzekering automatisch. Zie de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw verzekering eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen via Postbus 9, 2800MA Gouda of via inkomen@goudse.com. Er geldt een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Voor beëindiging aan het einde van de eerste looptijd geldt dat u uiterlijk twee maanden van te voren moet opzeggen.