Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen een wettelijke WIA-uitkering. Met de WIA-aanvullingsverzekering onder de WIA-loongrens verzekerd u een aanvulling op de WIA-uitkering voor uw werknemers.

Extra informatie

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, betaald u als werkgever maximaal 104 weken zijn loon door. Is de werknemer na 104 weken nog steeds voor meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij een WIA-uitkering.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is het gedeelte van het inkomen onder de WIA-loongrens. Dit salarisdeel kan voor 10% tot en met 20% worden verzekerd. Dit is afhankelijk van onze afspraak en staat weergegeven op de polis.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal het salarisdeel tot de WIA-loongrens vermenigvuldigd met het dekkingspercentage.

Extra informatie

De indexering van het verzekerde bedrag bedraagt maximaal 3% per kalenderjaar.

Uitkeringstermijn

Als de werknemer een WIA-uitkering toegekend krijgt, ontvangt deze ook van ons een uitkering. De uitkering loopt door zolang er recht is op een WIA-uitkering.

Extra informatie

De uitkering stopt in ieder geval op de afgesproken eindleeftijd. Op uw polisblad staat vermeld wat er is afgesproken.

Wie is verzekerd

Werknemers met een arbeidsovereenkomst waarvoor u werknemerspremies moet afdragen.

Extra informatie

Onder het werknemerbegrip vallen geen directeuren-grootaandeelhouders.

Keuze: Begin uitkering

Er zijn twee mogelijkheden wat betreft het begin van de uitkering. De uitkering begint nadat de werknemer 104 weken ziek is. Of nadat de werknemer 104 weken ziek is én de loongerelateerde periode er op zit.

Extra informatie

De duur van de loongerelateerde periode hangt af van het arbeidsverleden van de werknemer.

Preventie- en re-integratiediensten

Bij deze verzekering kunt u rekenen op persoonlijke dienstverlening om uw medewerkers aan het werk te houden. Dat begint met een duidelijk zicht op de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld een training BHV, die voor uw bedrijf gelden. In geval van ziekte adviseert de WIA-coach over het re-integratieproces.

Extra informatie

De WIA-coach maakt inzichtelijk wat er met het inkomen van uw werknemer gebeurt als hij niet (voldoende) re-integreert. Zijn er mogelijkheden voor re-integratie? Dan volgt een persoonlijke intake om samen een coachingsplan op te stellen. Hierin staat onder andere welke re-integratieactiviteiten ingezet kunnen worden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Hij wordt pas verzekerd als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk verricht.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Extra informatie

Dit geldt tevens wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Wij kunnen een uitkering weigeren als een werknemer binnen een halfjaar na de start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt wordt en zijn gezondheidstoestand toen al zo was dat de arbeidsongeschiktheid was te verwachten.

Extra informatie

De periode van een halfjaar kan korter zijn. Dat is het geval als de werknemer direct voorafgaand aan deze verzekering al dekking bij een andere verzekeraar had voor hetzelfde risico op minimaal een vergelijkbaar niveau.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

Extra informatie

Bij volledige arbeidsongeschiktheid is het uitkeringspercentage 100% van het verzekerde bedrag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een deel van het verzekerde bedrag. Maar als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, ontvangt u geen uitkering. Zie het pensioenreglement voor de berekening van de uitkering. Het percentage wordt vastgesteld op basis van de WIA-beschikking van het UWV.

Loonsverhoging

Loonsverhogingen op of na de eerste ziektedag van uw werknemer zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Dat geldt ook voor verhogingen van het loon die u voor de eerste ziektedag toekent, maar die u betaalt na de eerste ziektedag.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland in loondienst werken en daarmee verplicht verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen, waaronder de WIA.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Werknemers zijn verzekerd vanaf het moment dat zij zijn aangemeld. De dekking eindigt op de afgesproken eindleeftijd of eerder als de werknemer wordt afgemeld of als de verzekering eindigt.

Extra informatie

De verzekering eindigt als u opzegt of als wij opzeggen. In een aantal bijzondere situaties eindigt de verzekering automatisch. Zie de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw verzekering eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen via Postbus 9, 2800MA Gouda of via inkomen@goudse.com. Er geldt een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Voor beëindiging aan het einde van de eerste looptijd geldt dat u uiterlijk twee maanden van te voren moet opzeggen.