Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die u hebt aangewezen. Het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek. U verzekert het leven van uzelf en/of anderen. 

Extra informatie

Deze verzekering is bedoeld om het financiële risico van overlijden af te dekken. U sluit deze verzekering af in verband met een hypotheek.

Wat is verzekerd?

Het verzekerde bedrag tijdens de looptijd van de verzekering indien de verzekerde overlijdt. U kiest zelf het verzekerde bedrag dat in het kader van uw nieuwe hypotheek wenselijk is. Dit bedrag zal naar keuze gelijk blijven of maandelijks dalen tijdens de looptijd van de verzekering. We keren het bedrag in één keer uit.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met uw financieel adviseur.

Keuze: U kiest wie u verzekert en aan wie we uitkeren

U kiest zelf op welke levens u een verzekering afsluit. Ook kunt u zelf bepalen aan wie de uitkering bij overlijden toekomt en de volgorde waarin deze begunstigden rechten kunnen doen gelden op de uitkering van deze polis. 

Extra informatie

De keuze die u maakt kan verstrekkende gevolgen hebben, uw financieel adviseur kan u hierover adviseren.

Keuze: U kiest zelf het te verzekeren bedrag

U bepaalt een verzekerd bedrag tussen 5.000 euro en 750.000 euro.

Extra informatie

Neem contact op met uw financieel adviseur voor het bepalen van het te verzekeren bedrag.

Keuze: U mag de verzekering verpanden

U mag de verzekering (gedeeltelijk) verpanden. U koppelt de verzekering dan aan uw lening. De geldgever wordt de pandhouder. U heeft hierbij standaard de mogelijkheid met een schriftelijke betalingsopdracht (partnerverklaring) de betaling door ons namens de begunstigde aan de pandhouder te laten verrichten.

Extra informatie

Bij overlijden gaat de uitkering naar de pandhouder. De pandhouder weet zo zeker dat (een deel) van de lening wordt afgelost. En voor uw nabestaanden blijft er een lagere (hypotheek)schuld over. Vraag als u de verzekering verpandt advies over een partnerverklaring. In bepaalde gevallen kan hiermee de financiële positie van de langstlevende worden versterkt. Vraag advies aan uw financieel adviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd bij fraude. Als u de premie niet betaalt. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met uw financieel adviseur.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt niet verzekeren dat u geen premie meer betaalt als u arbeidsongeschikt wordt. Wordt u arbeidsongeschikt, dan blijft u premie voor de verzekering betalen. Wel kunt u de verzekering eenvoudig stoppen als dat nodig is.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met uw financieel adviseur.

Soms keren wij overlijden minder uit

Als de verzekerde rookt en er wordt premie betaald voor een niet-roker. Wij keren dan 50% van het verzekerd bedrag uit. Geef ons dus altijd door als de verzekerde geen recht meer heeft op de niet-rokers korting. De premie zal dan hoger worden.

Wanneer wij niet uitkeren

De polisvoorwaarden laten zien wanneer we bij overlijden niet uitkeren. We keren bijvoorbeeld niet uit als de verzekerde binnen twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering overlijdt als gevolg van zelfdoding. Ook keren we niet uit bij een langdurige verblijf buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Waar moet ik op letten?

Soms kunt u voorkomen dat er belasting betaald wordt over de uitkering. Vraag hierover advies.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met uw financieel adviseur.

U dient op tijd uw premie te betalen

Als u de premie niet of niet op tijd betaalt dan stopt de verzekering uiteindelijk. U leest er meer over in de voorwaarden van verzekering.

Wijzigingen

De verzekering kent vanwege de lage premiestelling beperkte wijzigingsmogelijkheden. U kunt tijdens de looptijd van de verzekering het recht op niet-rokers korting laten aanpassen.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met uw financieel adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De dekking is wereldwijd maar vervalt bij een langdurig verblijf in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij wij vooraf hebben ingestemd met een voortzetting van de dekking.

Extra informatie

Voor militairen gelden andere regels. Meer informatie hierover kunt u verkijgen bij uw financieel adviseur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij de verzekerde een aantal vragen over diens gezondheid. Deze vragen moet de verzekerde eerlijk beantwoorden. De antwoorden  kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie. Of u kunt uw verzekering niet afsluiten. Soms is een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of een medische keuring nodig is, hangt af van wat de verzekerde invult op de gezondheidsverklaring. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand vooraf. Betaling gaat altijd via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden. Dan keren we het verzekerd bedrag uit. Of de verzekering stopt op de einddatum. Dan keren we niets uit.

Extra informatie

Tussen het moment van aanvragen en de startdatum bestaat een gratis, tijdelijke en beperkte dekking bij overlijden als gevolg van een ongeval. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw financieel adviseur.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het kan zo zijn dat uw situatie zo verandert dat u de verzekering wilt wijzigen of stoppen. U kunt de verzekering op ieder moment wijzigen of stoppen door een e-mail te sturen naar info@woongarant.nl.

Extra informatie

Let op! U kunt niet altijd zomaar de verzekering wijzigen. Als er bijvoorbeeld twee verzekeringnemers zijn, moeten beide verzekeringnemers akkoord gaan met de wijziging. Is uw verzekering verpand? Dan dient de pandhouder schriftelijk akkoord te gaan met het beëindigen van de verzekering.