Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent, zowel zakelijk als privé. Een reis mag maximaal 180 dagen duren. U kunt de verzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen.

Extra informatie

In Nederland bent u alleen op reis als er een betaalde en vooraf geboekte overnachting is. U kunt de reisverzekering zelf uitbreiden met de onderdelen geneeskundige kosten, ongevallen en automobilistenhulp. Ook kunt u extra annuleringskostendekking, een zaakwaarnemer en avontuurlijke sporten meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis of extra verblijfskosten, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden. We vergoeden ook vervangend vervoer als uw voertuig kort voor of tijdens uw reis uitvalt.Op vervangend vervoer is een maximale vergoeding van toepassing.

Keuze: medisch

U heeft recht op vergoeding van kosten voor een spoedeisende en onverwachte medische behandeling in het buitenland. Het is noodzakelijk dat u een Nederlandse zorgverzekering hebt. Het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering valt ook onder de dekking.

Extra informatie

De noodzaak voor de medische zorg moet tijdens uw reis zijn ontstaan en mag niet te voorzien zijn geweest toen u op reis ging. Het vrijwillige eigen risico van uw zorgverzekering is niet gedekt.

Bagage

Verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 6.000. Er geldt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis, dit is af te kopen tegen extra premie. Geld en geldswaardig papier zijn verzekerd tot maximaal € 500.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u avontuurlijke sporten beoefenen op uw reis? En heeft u medische kosten en ongevallen meeverzekerd? Dan vergoeden we bij een ongeluk medische kosten aanvullend op uw zorgverzekering en een eventuele ongevallenuitkering.

Extra informatie

Met avontuurlijke sporten worden onder andere bedoeld: Abseilen, het maken van bergtochten tot 5500 meter hoogte over begaanbare en bestaande routes. Wildwater kanoën-, en raften (max. categorie III water). Ballonvaren,  paragliding, parachutespringen, parapente, parasailing, delta,- en zweefvliegen. Duiken met perslucht tot 40 meter diepte. Quad- en trike excursies. Zie meer in de polisvoorwaarden.

Keuze: ongevallen

Met het onderdeel Ongevallen bent u verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een bedrag uit.

Extra informatie

Invaliditeit betekent geheel of gedeeltelijk blijvend (functie)verlies van een deel of orgaan van uw lichaam. Zoals bijvoorbeel uw gehoor.

Doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Extra informatie

U heeft alleen recht op een vergoeding als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis die in de polisvoorwaarden genoemd staat.

Keuze: Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, caravan of motor, bent u verzekerd van hulp door De Goudse Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van uw kapotte vervoermiddel naar huis. Schade aan, of diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Als de enige bestuurder uitvalt, dan zorgt een vervangend bestuurder voor terugkeer naar huis.

Rechtsbijstand

Met het onderdeel Rechtsbijstand bent u verzekerd van de deskundige hulp van SRK. Heeft u een geschil over een schriftelijke overeenkomst die u heeft gesloten in rechtstreeks verband met uw reis? Of wilt u schade verhalen die is ontstaan tijdens uw reis? Dan kunt u beroep doen op SRK.

Extra informatie

Wij hebben het verlenen van rechtsbijstand aan SRK overgedragen om volledig onafhankelijke, gespecialiseerde rechtsbijstandverlening te waarborgen.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat. Ook bent u niet verzekerd als de schade samenhangt met het gebruik van alcohol of drugs, als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Of als u ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude). Lees onze polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Extra informatie

U bent wel zorgvuldig als u uw bezittingen en vooral uw waardevolle papieren en waardevolle zaken opbergt op de veiligste plaats op die op dat moment beschikbaar is, bijvoorbeeld in een hotelkluis.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies (code rood of oranje) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd. Als u al in zo’n risicogebied bent als de overheid de code oranje of rood afgeeft dan heeft u wel dekking. Deze dekking duurt tot het moment dat u het gebied zou kunnen hebben verlaten

Extra informatie

Voor de code oranje geldt dat u wel dekking heeft als u deel uitmaakt van een georganiseerde groepsreis.

Uitgesloten sectoren

U bent niet verzekerd tijdens reizen met uitvoerende werkzaamheden in de sectoren internationaal transport en personenvervoer, offshore, bouw en schoonmaak. Of met werkzaamheden als sportleraar of professionele wedstrijdsporter.

Extra informatie

Voor de sector internationaal personenvervoer is er wel dekking voor schades die niet tijdens of in direct verband met een vlucht, vaar- of busreis zijn ontstaan. De bagagedekking is daarbij lager. Lees hiervoor onze polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is uw bagage vermist of gestolen? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond. Is uw bagage tijdens het vervoer, bijv. een vlucht, beschadigd of vermist? Laat dan tijd een P.I.R. (Property Irregularity Report) opmaken door de vervoerder. Doet u dit niet? Dan kan het zijn dat er geen recht is op een uitkering.

Extra informatie

Bij repatriëring, ziekenhuisopname en bij eerdere terugkeer op medische indicatie neemt u vooraf contact op met De Goudse Alarmcentrale. Het telefoonnummer is +31 71 56 81 890.

Eigen risico

Voor het onderdeel Bagage geldt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis. U kunt dit eigen risico ook afkopen tegen extra premie.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd als u minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kunt u via een automatische incasso of u kunt het bedrag zelf over maken.

Extra informatie

Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan De Goudse de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.