Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt medisch kosten die zijn ontstaan door een ongeval of ziekteen SOS-hulpverlening. De medische kosten worden eerst door u of de verzekerde betaald en bij ons gedeclareerd. Bij hoge bedragen (vanaf € 1.000,-) betalen we op verzoek de zorgverlener direct.

Extra informatie

In de volgende situaties neemt u indien mogelijk – altijd vooraf – contact op met De Goudse Alarmcentrale:
–– Ziekenhuisopname.
–– Na diagnose voor een langdurig behandeltraject.
Het telefoonnummer van De Goudse Alarmcentrale is +31 71 56 81 892 en voor de VS is het 001 800 694 9832.

Wat is verzekerd?

De medische kosten moeten noodzakelijk zijn en in overeenstemming met de behandeling die een arts heeft bepaald. Het gaat om kosten die redelijk en gebruikelijk zijn.

Extra informatie

Alleen werknemers en eventuele gezinsleden die zijn aangemeld zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 1.500.000,- per verzekerde voor de behandeling die horen bij  dezelfde ziekte(n) of hetzelfde ongeval.

Ziekenhuis

We vergoeden kostprijs voor specialistische en poliklinische behandelingen. We vergoeden de verpleging volgens opname in een standaard twee- of meerpersoons ziekenhuiskamer. Maximaal 365 dagen vergoeding per opname.

Extra informatie

Als u voor een (poli)klinische behandeling in een ziekenhuis in de V.S. geen gebruik maakt van het netwerk van GMMI dan vergoeden wij maximaal 80% van de kosten. Dit geldt alleen als u in staat was om vooraf contact op te nemen met de alarmcentrale.

Huisarts

We vergoeden kostprijs.

Tandheelkundige hulp na een ongeval

We vergoeden maximaal € 750,-.

Geneesmiddelen (Medicijnen)

Wij vergoeden kostprijs voor geneesmiddelen wanneer deze zijn voorgeschreven door een arts, tandarts of verloskundige en door een apotheek worden geleverd.

Zwangerschap en bevalling

We vergoeden kostprijs voor de bevalling en de verloskundige. In de polisvoorwaarden en op het premie- en dekkingsoverzicht vindt u precies wat er allemaal vergoed wordt.

Extra informatie

Tijdens de eerste negen maanden dat u verzekerd bent vergoeden wij niet meer dan € 2.500,- voor alle kosten die gemaakt worden als gevolg van de zwangerschap en bevalling. 

Overige dekkingen

In de polisvoorwaarden staan alle dekkingen.

Wat is niet verzekerd?

Algemene uitsluitingen

Schade ontstaan doordat de verzekerde:
- een misdrijf pleegt;
- wapens bezit of gebruikt;
- opzetttelijk of bewuste roekeloos handelt;
- deelneemt aan vechtpartijen;
- alcohol of drugs gebruikt;
- gevaarlijke/professionele sporten uitoefent.

Welke behandelingen zijn niet verzekerd

Onder andere de volgende behandelingen zijn niet verzekerd: cosmetische chirurgie voor persoonlijke behoefte, alternatieve en preventieve geneeskunde. In de polisvoorwaarden en op het premie-en dekkingsoverzicht vindt u een volledig overzicht van niet gedekte medische zorg.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In de polisvoorwaarden en op het premie-en dekkingsoverzicht vindt u voor sommige behandelingen een maximale vergoeding.

Eigen risico

Het eigen risico is € 0, € 250 of € 500 per gezin per verzekeringsjaar.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de gekozen regio.
Regio A: Europa
Regio B: Wereld exclusief Canada, Hong Kong, Japan, Singapore de V.S.. (incl. regio A)
Regio C: Canada, Hong Kong, Japan en Singapore (incl. regio’s A en B)
Regio D: V.S. (incl. regio’s A, B en C)

 

Extra informatie

Bij een verblijf buiten de regio vergoeden wij alleen de kosten voor medische noodzakelijke zorg als deze zorg niet kan wachten tot het moment waarop de verzekerde volgens plan weer zou terugkeren. De noodzaak voor de medische zorg moet tijdens uw reis zijn ontstaan en mag niet te voorzien zijn geweest toen u op reis ging.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Hebben uw expats medische kosten? Dan informeren zij ons dan zo snel mogelijk, dit kan via claims@goudse.com. Geef veranderingen in hun situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Voor uw expats stopt de dekking wanneer zij terugkeren naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de contractsperiode van maximaal 3 jaar. Voor de verzekerden eindigt de dekking wanneer zij defintief terugkomen naar Nederland. U kunt opzeggen via uw adviseur.