Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt medisch kosten die zijn ontstaan door een ongeval of ziekte. U betaalt eerst zelf de kosten en declareert deze bij ons. Bij hoge bedragen (vanaf € 1.000,-) betalen we op verzoek de zorgverlener direct.

Extra informatie

In de volgende situaties neemt u indien mogelijk – altijd vooraf – contact op met De Goudse Alarmcentrale:
–– Ziekenhuisopname.
–– Na diagnose voor een langdurig behandeltraject.
Het telefoonnummer van De Goudse Alarmcentrale is +31 182 544 557 en voor de VS is het 001 800 694 9832.

Wat is verzekerd?

De medische kosten moeten noodzakelijk zijn en in overeenstemming met de behandeling die een arts heeft bepaald. Het gaat om kosten die redelijk en gebruikelijk zijn.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 2.000.000,- per verzekerde voor de behandeling die horen bij  dezelfde ziekte(n) of hetzelfde ongeval.

Ziekenhuis

We vergoeden de kostprijs voor specialistische en poliklinische behandelingen. We vergoeden de verpleging volgens opname in een standaard ziekenhuiskamer. Maximaal 365 dagen vergoeding per opname.

Extra informatie

Als u voor een (poli)klinische behandeling in een ziekenhuis in de V.S. geen gebruik maakt van het netwerk van GMMI dan vergoeden wij maximaal 80% van de kosten. Dit geldt alleen als u in staat was om vooraf contact op te nemen met de alarmcentrale.

Huisarts

We vergoeden de kostprijs.

Tandheelkundige hulp na een ongeval

We vergoeden maximaal € 750,-.

Geneesmiddelen (Medicijnen)

Wij vergoeden de kostprijs voor geneesmiddelen wanneer deze zijn voorgeschreven door een arts, tandarts of verloskundige en door een apotheek worden geleverd.

Zwangerschap en bevalling

We vergoeden de kostprijs voor de bevalling en de verloskundige. In de polisvoorwaarden en op het premie- en dekkingsoverzicht vindt u precies wat er allemaal vergoed wordt.

Extra informatie

Tijdens de eerste negen maanden dat u verzekerd bent vergoeden wij niet meer dan € 5.000,- voor alle kosten die gemaakt worden als gevolg van de zwangerschap en bevalling. 

Overige dekkingen

In de polisvoorwaarden staan alle dekkingen.

Wat is niet verzekerd?

Algemene uitsluitingen

Schade ontstaan doordat de verzekerde:
- een misdrijf pleegt;
- wapens bezit of gebruikt;
- opzettelijk of bewust roekeloos handelt;
- deelneemt aan vechtpartijen;
- alcohol of drugs gebruikt;
- gevaarlijke/professionele sporten uitoefent;

Welke behandelingen zijn niet verzekerd?

Onder andere cosmetiche chirurgie voor persoonlijke behoefte is niet verzekerd. In de polisvoorwaarden en op het premie-en dekkingsoverzicht vindt u een volledig overzicht van niet gedekte medische zorg.

Vanaf 67 jaar geldt een lager maximaal verzekerd bedrag

Voor verzekerden vanaf 67 jaar geldt een lager maximaal verzekerd bedrag van:
– € 100.000,- per verzekerde per ziektegeval; 
– € 150.000,- per verzekerde in geval van een ongeval;
– € 150.000,- per verzekerde per ziektegeval in de Verenigde Staten. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In de polisvoorwaarden en op het premie-en dekkingsoverzicht vindt u voor sommige behandelingen een maximale vergoeding.

Eigen risico

€ 0, € 250 of € 500 per polis per verzekeringsjaar.

Zwangerschap en bevalling

Tijdens de eerste negen maanden dat u verzekerd bent vergoeden wij niet meer dan € 5.000,- voor alle kosten die gemaakt worden als gevolg van de zwangerschap en bevalling. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de gekozen regio.
Regio A: Europa
Regio B: Wereld exclusief Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore, de VAE en de V.S. (incl. regio A)
Regio C: Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore en de VAE (incl. regio’s A en B)
Regio D: V.S. (incl. regio’s A, B en C)

Extra informatie

Bij een verblijf buiten de regio vergoeden wij alleen de kosten voor medische noodzakelijke zorg als deze zorg niet kan wachten tot het moment waarop de verzekerde volgens plan weer zou terugkeren. De noodzaak voor de medische zorg moet tijdens uw reis zijn ontstaan en mag niet te voorzien zijn geweest toen u op reis ging.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Heeft u medische kosten? Informeer ons dan zo snel mogelijk, dit kan via claims@goudse.com. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Deze verzekering moet altijd afgenomen worden met de SOS-hulpverlening.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u definitief terugkeert naar Nederland.

Extra informatie

Na de 72ste verjaardag wordt de dekking niet meer verlengd. De dekking eindigt daarom tussen de 72ste en 73ste verjaardag. De precieze datum van beëindiging is de datum waarop de verzekering weer verlengd zou moeten worden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij definitieve terugkomst naar Nederland kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.

Extra informatie

U kunt uw opzegging ook schriftelijk sturen naar De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda.