Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt medisch kosten die zijn ontstaan door een ongeval of ziekte. U betaalt eerst zelf de kosten en declareert deze bij ons. Bij hoge bedragen (vanaf  1.000,-) betalen we op verzoek de zorgverlener direct.

Wat is verzekerd?

De medische kosten moeten noodzakelijk zijn en in overeenstemming met de behandeling die een arts heeft bepaald. Het gaat om kosten die redelijk en gebruikelijk zijn.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal  2.000.000,- per verzekerde voor de behandeling die horen bij dezelfde ziekte(n) of hetzelfde ongeval.

Ziekenhuis

We vergoeden de kostprijs voor specialistische en poliklinische behandelingen. We vergoeden de verpleging volgens opname in een standaard ziekenhuiskamer. Maximaal 365 dagen vergoeding per opname.

Huisarts

We vergoeden de kostprijs.

Tandheelkundige hulp na een ongeval

We vergoeden maximaal  500,-.

Geneesmiddelen (Medicijnen)

Wij vergoeden de kostprijs voor geneesmiddelen wanneer deze zijn voorgeschreven door een arts, tandarts of verloskundige en door een apotheek worden geleverd.

Zwangerschap en bevalling

We vergoeden de kostprijs voor de bevalling en de verloskundige. In de polisvoorwaarden en op het premie- en dekkingsoverzicht vindt u precies wat er allemaal vergoed wordt.

Overige dekkingen

In de polisvoorwaarden staan alle dekkingen.

Wat is niet verzekerd?

Algemene uitsluitingen

Schade ontstaan doordat de verzekerde: - een misdrijf pleegt;
- wapens bezit of gebruikt;
- opzettelijk of bewust roekeloos handelt;
- deelneemt aan vechtpartijen;
- alcohol of drugs gebruikt;
- gevaarlijke/professionele sporten uitoefent;

Welke behandelingen zijn niet verzekerd

Onder andere de volgende behandelingen zijn niet verzekerd: cosmetische chirurgie voor persoonlijke behoefte, alternatieve en preventieve geneeskunde. In de polisvoorwaarden en op het premie-en dekkingsoverzicht vindt u een volledig overzicht van niet gedekte medische zorg.

Wanneer is er geen dekking in Nederland?

Er is geen dekking in Nederland als de verzekerde een verzekeringsplicht heeft voor de Nederlandse basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw), of een andere wettelijke bepaling.

Geen standaard kamer

We vergoeden de kosten voor deluxe, executive of andere luxe kamers en suites niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In de polisvoorwaarden en op het premie-en dekkingsoverzicht vindt u voor sommige behandelingen een maximale vergoeding.

Eigen Risico

 0,  250 of  500 per polis per verzekeringsjaar.

Zwangerschap en bevalling

Als de zwangerschap al vastgesteld is voor de ingangsdatum van de verzekering vergoeden wij niet meer dan  2.500,- voor alle kosten die de eerste negen maanden van de verzekering gemaakt worden als gevolg van de zwangerschap en bevalling.

Kind geboren met een aangeboren afwijkingen

In regio C en D (zie ‘Waar ben ik verzekerd?’) geldt voor kinderen die geboren zijn nadat de verzekering is ingegaan een lager maximale verzekerd bedrag voor aangeboren afwijkingen van  1.000.000,- per ziektegeval.

Vanaf 67 jaar tot 72 jaar geldt een lager maximaal verzekerd bedrag

Voor verzekerden vanaf 67 jaar geldt een lager maximaal verzekerd bedrag van: –  100.000,- per verzekerde per ziektegeval;
 150.000,- per verzekerde in geval van een ongeval;
 150.000,- per verzekerde per ziektegeval in de Verenigde Staten.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de gekozen regio. Regio A: Europa
Regio B: Wereld exclusief Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore, de VAE en de V.S. (incl. regio A)
Regio C: Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore en de VAE (incl. regio’s A en B)
Regio D: V.S. (incl. regio’s A, B en C)

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Heeft u medische kosten? Informeer ons dan zo snel mogelijk, dit kan via claims@goudse.com. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u definitief terugkeert naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij definitieve terugkomst naar Nederland kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur