Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig hebt om uw werk uit te voeren, zoals de inrichting van uw bedrijf en machines. Deze verzekering vergoedt ook schade aan uw voorraden.

Extra informatie

Onder spullen verstaan wij niet de vaste inrichting van het gebouw.

Wat is verzekerd?

De inventaris en voorraad in het gebouw op het risico-adres dat op uw verzekeringsbewijs staat.

Extra informatie

Er zijn uitzonderingen. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

Bij inventaris vergoeden we op basis van dagwaarde. U kunt ook kiezen voor nieuwwaarde. Bij voorraad vergoeden wij op marktwaarde.

Kosten om schade te beperken

Kosten om schade te beperken zijn verzekerd.

Extra informatie

Tot maximaal het verzekerde bedrag.

Keuze: Hagel, in braak, dief stal en neer slag

U kunt naast de verzekering voor brand en storm kiezen voor de verzekering voor hagel, inbraak, diefstal en neerslag.

Extra informatie

Waterschade bij neerslag door openstaande ramen of deuren is niet verzekerd.

Kosten van de experts

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. ZeĀ  orden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Keuze: Aanvullende dekking

De aanvullende vergoeding is een gekozen percentage van het schadebedrag.

Keuze: Opruimingskosten

Sluit u de dekking Hagel af? Dan bent u ook verzekerd voor opruimingskosten.

Extra informatie

Deze zijn verzekerd voor schade tot 10% van het verzekerde bedrag van het beschadigde gebouw

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door aardbeving, overstroming en illegale activiteiten. Ook schade door opzet is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Koelschade

Schade in koelruimten als gevolg van het uitvallen van het koelsysteem.

Extra informatie

Tenzij het uitvallen wordt veroorzaakt door een verzekerde schade, zoals bijvoorbeeld brand.

Onderdelen die niet bij inventaris horen

Geld en geldswaardig papier, motorrijtuigen, caravans, vaartuigen en planten.

Extra informatie

Planten kunnen als voorraad verzekerd worden. Hierover leest u meer in de verzekeringsvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een eigen risico. U bepaalt zelf de hoogte van het eigen risico.

Afspraken

Als u een verzekering bij ons afsluit bent u verplicht om installaties, apparatuur en alle toebehoren volgens de geldende voorschriften aan te leggen en te bedienen en de garantiebepalingen op te volgen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor uw gebouwen op het risicoadres die op het verzekeringsbewijs zijn vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. U maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering jaarlijks opzeggen. U doet dit minimaal 3 maanden voor de vervaldag. Opzeggen doet u schriftelijk.