Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan  gewassen in kassen. Het gaat om schade door:
brand, storm, hagel, inbraak, water en waterverontreiniging
 

Wat is verzekerd?

De gewassen in kassen.
Er is dekking vanaf 30 dagen vóór het begin van de teelt tot en met 15 dagen na het einde van de teelt.

Extra informatie

De verwachte omzet van het gewas is verzekerd.

Schade door brand

Schade door brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing en implosie is verzekerd.

Extra informatie

Schade door rook en roet is ook verzekerd als de brand buiten het risico adres maar binnen een straal van 1 km van het risicoadres  was.

Schade door hagel

Schade veroorzaak door hagel is verzekerd.

Extra informatie

Er moet wel sprake zijn van schade aan de kas of het bedrijfsgebouw of de hagel is binnengekomen door openstaande luchtramen.

Schade door storm

Schade door storm is verzekerd.

Extra informatie

Onder een storm verstaan wij windsnelheden van ten minste 14 meter per seconde. Er moet wel sprake zijn van schade aan de kas.

Glasvrij maken

De verzekering vergoedt ook het vrijmaken  van het gewas dat afgezet wordt.
 

Overdekking

Bij schade door een verzekerde gebeurtenis is er maximaal 30% overdekking. Hiervoor verzekert u jaarlijks uw redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij opzet en bij wettelijk niet toegestane teelten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een eigen risico. U bepaalt zelf de hoogte van het eigen risico.

Preventie

U moet zich houden aan de afspraken die wij met elkaar maken, bijvoorbeeld over preventie-en beveiligingseisen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor uw gewassen in kassen op het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs is vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. U maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering jaarlijks opzeggen.  U doet dit minimaal 3 maanden voor de vervaldag. Opzeggen doet u schriftelijk.