Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan geteelde gewassen op het open veld, zoals akkerbouw- en vollegrondsgroente gewassen, sierteeltgewassen, boomkwekerijgewassen, bloembollen en -knollen en fruit. Het gaat om schade door extreme weersomstandigheden: vorst, storm, hagel, ijzel, regen of droogte.

Wat is verzekerd?

Schade aan een gezond gewas dat op het open veld staat.

Verzekerd bedrag

De verwachte opbrengst van het gewas.

Vorst

Schade veroorzaakt door vorst

Extra informatie

(Nacht)vorst is een luchttemperatuur van minder dan 0 graden Celcius.

Storm

Schade veroorzaakt door storm

Extra informatie

Storm is wind met een snelheid van 14 meter per seconde of meer.

Hagel

Schade veroorzaakt door hagel

Extra informatie

Hagel is neerslag in de vorm van ijskorrels, ijsballen of brokken ijs.

Regen

Schade veroorzaakt door bovenmatige regen.

Extra informatie

Regenval is neerslag in de vorm van water.

Droogte

Schade veroorzaakt door droogte.

Extra informatie

Droogte is minder neerslag dan gemiddeld in een periode.

IJzel

Schade veroorzaakt door ijzel.

Extra informatie

IJzel is vloeibare neerslag die bij aanraking met het gewas een ijslaag vormt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij aardbeving, overstroming en wettelijk niet toegestane teelten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

(Vrijstelling) U heeft een vrijstelling. U bepaalt zelf de hoogte van de vrijstelling.

Afspraken

U moet zich houden aan de afspraken die wij met elkaar maken, bijvoorbeeld over preventie-en beveiligingseisen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor uw gewassen op het open veld die op het verzekeringsbewijs zijn vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U geeft uw actuele teeltplan aan ons door en doet dit elk jaar vóór 21 april. Voor bloembollen en –knollen doet u dit elk jaar vóór 15 februari. Meld een schade altijd zo snel mogelijk.  En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U moet de gehele jaarpremie betalen bij aanvang van de verzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering zal beginnen op de datum die op uw verzekeringsbewijs staat. De verzekering geldt voor 1 jaar. De verzekering wordt automatisch met 1 jaar verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering jaarlijks opzeggen. U doet dit minimaal 3 maanden voor de vervaldag. Opzeggen doet u schriftelijk.