Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan kassen. Het gaat om schade door brand, storm, hagel, inbraak, vandalisme en andere plotselinge en onvoorziene oorzaken die leiden tot materiële beschadigingen.

Wat is verzekerd?

De kas en de vaste inrichting van de kas.

Verzekerd bedrag

Schade aan een kas is verzekerd. We vergoeden het herstel of de herbouw van de kas.

Hagel

Schade aan de kas en vaste inrichting van de kas die ontstaat door hagel.

Storm

Schade aan de kas en vaste inrichting van de kas die onstaat door storm.

Extra informatie

Onder een storm verstaan wij windsnelheden van ten minste 14 meter per seconde.

Brand

Schade door brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing en implosie.

Extra informatie

Ook als de schade is veroorzaakt of verergend door een eigen gebrek van het verzekerde gebouw.

Keuze: Aanvullende dekking

De aanvullende vergoeding is een gekozen percentage van het schadebedrag.

Kosten van de experts

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert.

Extra informatie

De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij opzet en bij wettelijk niet toegestane teelten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als uw gebouw leeg staat geldt een beperkte verzekering. Dit leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Eigen risico

U heeft een eigen risico. U bepaalt zelf de hoogte van het eigen risico.

Afspraken

U moet zich houden aan de afspraken die wij met elkaar maken, bijvoorbeeld over preventie-en beveiligingseisen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor uw kassen op het risicoadres die op het verzekeringsbewijs zijn vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. U maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering jaarlijks opzeggen. U doet dit minimaal 3 maanden voor de vervaldag. Opzeggen doet u schriftelijk.