Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan  geteelde gewassen op het open veld, zoals akkerbouw- en vollegrondsgroente gewassen,  sierteeltgewassen, boomwekerijgewassen, bloembollen en -knollen en fruit. Het gaat om schade door hagel.

Extra informatie

Voor enkele gewassen kan aanvullend gekozen worden voor schade door storm, vorst en brand/vandalisme.

Wat is verzekerd?

De gewassen die op het open veld staan.

Verzekerde waarde

De verwachte opbrengst van het gewas.

Hagel

Schade veroorzaakt door hagel is verzekerd van 1 maart tot 1 december. Voor vollegrondstuinbouwgewassen tot 1 november, en voor bloembollen al vanaf 1 januari.

Extra informatie

De gewasbescherming-, gewasverzorgings- en oogstkosten voor het door hagel beschadigde gewas zijn ook verzekerd.

Keuze: vorst

Schade veroorzaakt door vorst is verzekerd van 15 april tot 1 september.

Keuze: stormschade

Schade veroorzaakt door storm is verzekerd van 1 april tot 1 november. Ook is verzekerd de  noodzakelijk geworden gewasbescherming-  en oogstkosten, voor het door storm beschadigde gewas.

Extra informatie

Onder een storm verstaan wij windsnelheden van ten minste 14 meter per seconde. 

Opkweek op een ander bedrijf

Wij verzekeren teeltplanschade op het risicoadres als de gewassen die
op een andere locatie worden opgekweekt voor de uiteindelijke teelt op het risicoadres beschadigd raken.  De schadevergoeding bedraagt maximaal 10% van het verzekerde bedrag van de betrokken gewassen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij aardbeving, overstroming en wettelijk niet toegestane teelten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Vrijstelling
U heeft een vrijstelling. U bepaalt zelf de hoogte van de vrijstelling.

Afspraken

U moet zich houden aan de afspraken die wij met elkaar maken, bijvoorbeeld over preventie-en beveiligingseisen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor uw gewassen op het veld op het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs is vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. U maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Dit is afhankelijk van het weerrisico. De verzekering zal in het eerste jaar beginnen op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Dit tenzij er sprake is van een hagel- of stormverwachting, dan gaat de dekking 24 uur later in. Bij een vorstverwachting gaat de dekking 7 dagen later in.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering jaarlijks opzeggen.  U doet dit minimaal 3 maanden voor de vervaldag. Opzeggen doet u schriftelijk.