Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is een aanvulling op onze Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering beschermt de vermogenspositie van uw bedrijf tegen schadeclaims en biedt dekking voor uw aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade van derden (onder wie uw medewerkers) als gevolg van een handelen of nalaten van uw bedrijf, uw medewerkers of door uzelf.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct aangeboden door HDI Global Specialty SE, the Netherlands. Dit document maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

De aansprakelijkheid van door een ander dan de aangesproken verzekerde geleden personenschade en/of zaakschade als gevolg van handelen of nalaten binnen de verzekerde hoedanigheid.

Extra informatie

Onder zaakschade wordt niet verstaan beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens op informatiedragers. Raadpleeg de polisvoorwaarden en/of uw adviseur voor meer informatie over de personen- en zaakschade die is gedekt onder deze verzekering.

Verzekerd bedrag

Per aanspraak en per contractjaar wordt maximaal het in de polis vermelde verzekerd bedrag van de schade (na aftrek van het eigen risico) vergoed. Zo nodig vergoeden wij hierboven de kosten van verweer, de schaderegelingskosten, de bereddingskosten en de wettelijke rente overeenkomstig het bepaalde in de polis.

Keuze: Uitloop

Stelt iemand u ná het beëindigen van de verzekering aansprakelijk voor een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de einddatum? Dan is dat niet standaard verzekerd. Raadpleeg voor het verzekeren van uitloop uw adviseur.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Ook schade aan de spullen van de werknemer is verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de (met goedvinden van de verzekeraar) gemaakte kosten van verweer in een civiele en/of arbitrageprocedure of in een strafproces, in verband met onder de verzekering gedekte aanspraken tot vergoeding van schade, ook al blijken deze aanspraken ongegrond.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed over het gedekte gedeelte. Op deze kosten is geen eigen risico van toepassing.

Keuze: Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de ingangsdatum? Dan is dat gedekt, tenzij anders is bepaald op het polisblad.

Extra informatie

Er is nooit dekking voor een omstandigheid die tot een aanspraak tot vergoeding van schade kan leiden die u al kende vóór het sluiten van de verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Opzet, omstandigheden die een verzekerde bekend waren, schade ten gevolge van of veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit: milieuaantasting, asbest, asbesthoudende zaken, seksuele gedragingen, opgeleverde zaken en verrichte werkzaamheden, molest, atoomkernreacties, opzicht, strijd met enig van overheidswegen gegeven voorschrift.

Extra informatie

Raadpleeg voor een volledig overzicht van uitsluitingen uw polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Beroepsaansprakelijkheid

Vergoeding van schade die verband houdt met en/of die voortvloeit uit advieswerkzaamheden, berekeningen, ontwerpwerkzaamheden, tekenwerkzaamheden, vergissingen, verzuimen en andere beroepsfouten, het verlenen van (rechts)bijstand en soortgelijke werkzaamheden.

Motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade in verband met het eigendom, het bezitten, houden, gebruiken of laten gebruiken van een motorrijtuig, vaartuig, luchtvaartuig.

Extra informatie

In sommige gevallen is verzekerd de schade veroorzaakt met of door: een ontkopelde aanhanger, zaken die worden geladen of gelost, lading, werkpontons, bakken, roeiboten of andere vaartuigen of schade veroorzaakt als passagier of als werkgever bij gebruik van het voertuig door een ondergeschikte. Raadpleeg voor de dekking en uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Een boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of dergelijk beding, behalve indien en voor zover een verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk zou zijn (geweest).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking onder deze verzekering is beperkt tot uw aansprakelijkheid voor handelen of nalaten in uw beroepsuitoefening, binnen de in de polis genoemde hoedanigheid.

Extra informatie

De verzekering geldt voor de activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid als vermeld op het polisblad. Meld uitbreiding of wijziging van activiteiten tijdig. Deze zijn pas verzekerd als wij dat uitdrukkelijk hebben bevestigd. Raadpleeg voor overige beperkingen van de dekking de polisvoorwaarden of uw adviseur.

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per aanspraak van toepassing. Dit staat in de polis genoemd. Het eigen risico geldt niet voor de kosten van verweer, de schaderegelingskosten, de bereddingskosten en de wettelijke rente.

Verzekerd bedrag

Voor schade wordt niet meer vergoed dan het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag per aanspraak en per contractjaar.

Waar ben ik gedekt?

Tenzij anders staat vermeld op het polisblad, bent u overal ter wereld gedekt, echter geen dekking bestaat voor aanspaken die worden ingesteld en/of die in rechte aanhangig worden gemaakt in de USA en/of waarop het recht van de USA van toepassing is

Extra informatie

Voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf of i.v.m. met studie bestaat dekking voor aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de gehele wereld. De aansprakelijkheid die voortvloeit uit het tijdens deze reizen daadwerkelijk verrichten van activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid blijft niet gedekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Aansprakelijkheid mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Standaard betaalt u de premie per jaar. Indien gewenst zijn er mogelijkheden om de premie per kwartaal of per halfjaar te betalen. U betaalt rechtsreeks aan ons al dan niet via automatische incasso of via uw assurantietussenpersoon. Dit is afhankelijk van de assurantietussenpersoon die u heeft. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Extra informatie

Als de premie gebaseerd is op variabele gegevens zoals loon en omzet, wordt een voorschotpremie vastgesteld. Binnen zes maanden na afloop van het contractjaar dient u de verzochte gegevens te verstrekken zodat wij de definitieve premie kunnen vaststellen. Indien de voorschotpremie lager is dan EUR 1.500,00 per jaar, dan hebben verzekeraars het recht om maar één keer in de drie jaar gegevens op te vragen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en loopt voor minimaal één jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. De verzekering eindigt direct en automatisch bij faillissement, beëindiging van de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten, onder curatele stelling of overlijden van verzekeringnemer.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering tegen de contractvervaldatum schriftelijk opzeggen. Wel geldt er een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.