Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer uw bedrijfvoering door schade aan uw bedrijfsuitrusting/inventaris, goederen en/of gebouwen geheel of gedeeltelijk komt stil te liggen. Zo kunt u de vaste bedrijfslasten (waaronder lonen en salarissen) blijven (door)betalen.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vermindering van de brutowinst van uw bedrijf (bedrijfsschade) onder aftrek van de door de stilstand of stoornis veroorzaakte besparingen ten gevolge van schade aan uw bedrijfsuitrusting/inventaris, goederen en/of gebouwen door o.a. brand, ontploffing, blikseminslag, overspanning, inductie, neerslag en inbraak.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de gedekte en niet gedekte gebeurtenissen.

Schadevergoeding

U verzekert de brutowinst die uw bedrijf misloopt door omzet- en/of productieverlies (over de periode van de door u gekozen uitkeringstermijn) onder aftrek van de door de stilstand of stoornis veroorzaakte besparingen.

Extra informatie

Onder brutowinst wordt verstaan de omzet verminderd met de variabele kosten. Dit is gelijk aan de vaste kosten (waaronder de lonen en salarissen) vermeerderd met de nettowinst respectievelijk verminderd met het nettoverlies.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade als gevolg van een storing of stilstand die langer dan 6 aangesloten uren heeft geduurd, welke is veroorzaakt door het wegvallen van levering van aardgas, elektriciteit of water, ten gevolge van een gedekte gebeurtenis, is verzekerd.

Keuze: reconstructiekosten

Reconstructiekosten en extra kosten vallen niet onder de standaard dekking. Deze kunnen aanvullend worden verzekerd middels een clausule op het polisblad. Raadpleeg hiervoor uw adviseur.

Straatafzetting

Bedrijfsschade als gevolg van het onbereikbaar zijn van uw bedrijf door afzetting van een straat of toevoerweg te water in verband met schade aan een naburig gebouw, ten gevolge van een gedekte gebeurtenis, is verzekerd.

Overdekking (30%)

Bedrijfsschade is verzekerd tot 130% van het verzekerd bedrag voor bedrijfsschade, tenzij anders overeengekomen.

Extra kosten ter beperking van bedrijfsschade

De extra kosten worden vergoed tot maximaal het bedrag van de vermindering van de bedrijfsschade dat binnen de uitkeringstermijn met de extra kosten is bereikt. De extra kosten die met vooraf verkregen schriftelijke instemming van ons zijn gemaakt, worden volledig vergoed, zo nodig boven het verzekerd bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij bedrijfsschade als gevolg van molest, atoomkernreacties, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en overstromingen. Ook bedrijfsschade veroorzaakt door constructiefouten, slijtage, achterstallig onderhoud, opzet, bewuste of onbewuste roekeloosheid (eigen schuld) en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes of schadevergoeding door contractbreuk, vertraagde uitvoering van opdrachten of het niet uitvoeren van opdrachten zijn niet verzekerd.

Huur

Huurderving is niet verzekerd onder de Bedrijfsschadeverzekering. Huurderving is wel verzekerd onder de Gebouwenverzekering gedurende maximaal 52 achtereenvolgende weken met een maximum van 10% van het verzekerd bedrag.

Dubieuze debiteuren

Afschrijvingen op dubieuze debiteuren zijn niet verzekerd.

Toeleveranciers- en afnemersrisico

Toeleveranciers- en afnemersrisico, tenzij anders op het polisblad is vermeld, is niet verzekerd.

Bedrijfsschade zonder relatie met de gebeurtenis

Niet verzekerd is bedrijfsschade die ook zou zijn ontstaan als de schade niet zou hebben plaatsgevonden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risicobedrag per gedekte gebeurtenis staat op het polisblad vermeld.

Uitkeringstermijn

De uitkeringstermijn beloopt maximaal het aantal achtereenvolgende weken zoals op het polisblad is vermeld.

Extra informatie

Aan het einde van een gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand doch uiterlijk aan het einde van de uitkeringstermijn zal worden vastgesteld hoeveel de brutowinst is achtergebleven bij die in de overeenkomstige periode van het aan de gedekte gebeurtenis voorafgegane jaar.

Waar ben ik gedekt?

Verzekerd is de bedrijfsschade die optreedt als gevolg van schade aan uw of bedrijfsuitrusting/inventaris, goederen en/of gebouwen op het op het polisblad vermelde risico-adres, tenzij anders bepaald in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Bedrijfsschade die ontstaat als gevolg van schade aan bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen op niet op polisblad genoemde locaties in landen van de Europese Unie, Andorra, (Turks) Cyprus, IJsland, Kanaaleilanden, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is gemaximeerd op 10% van het verzekerde bedrag, maar niet meer dan EUR 50.000 per gebeurtenis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, meewerken aan inspecties, voorzorgsmaatregelen nemen en veranderingen in uw situatie doorgeven. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

 

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. De verzekering vangt aan om 12:00 (’s middags) op de betreffende ingangsdatum en eindigt om 12:00 (’s middags) op de contractvervaldatum.

Extra informatie

Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractvervaldatum schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.