Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt de vermogenspositie van uw bedrijf tegen schadeclaims en biedt dekking voor uw aansprakelijkheid voor schade van derden door fouten in uw beroepsuitoefening en door fouten van anderen waarvoor u verantwoordelijk bent. 

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct aangeboden door HDI Global Specialty SE, the Netherlands. Dit document maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

De aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade (onder wie uw opdrachtgevers) als gevolg van gemaakte fouten of van cyberincidenten in uw beroepsuitoefening, binnen de in de voorwaarden (en evt. op het polisblad) genoemde hoedanigheid.

Extra informatie

Onder een fout wordt verstaan een nalatigheid, vergissing, verzuim, onjuiste advisering, onachtzaamheid e.d. begaan bij de uitvoering van werkzaamheden. Onder cyberincident wordt verstaan een tekortschietende beveiliging van de website, het netwerk, de opslag en/of de verwerking van digitale (persoons)gegevens van of door verzekerde binnen de in de verzekering beschreven verzekerde hoedanigheid.

Wie zijn verzekerd?

Uw bedrijf, uw (voormalige) medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, medebeleidsbepalers en toezichthouders en de accountant die - in het geval de continuïteit van de bedrijfsuitoefening in gevaar komt - de werkzaamheden van de (andere) verzekerden waarneemt. Ook uw eventuele aansprakelijkheid voor ingeschakelde derden is verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten van verweer, schaderegelingskosten en bereddingskosten.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed over het gedekte gedeelte. Op deze kosten is geen eigen risico van toepassing.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die vóór de ingangsdatum gemaakt is? Dan is dat gedekt, tenzij anders is bepaald op het polisblad.

Extra informatie

Er is nooit dekking voor een fout of omstandigheid die tot een aanspraak tot vergoeding van schade kan leiden die u al kende vóór het sluiten van de verzekering.

Uitloop

De verzekering dekt in het geval van het beëindigen van beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten het uitlooprisico voor 3 jaar. Indien de verzekering eindigt na melding van een aanspraak, omstandigheid of cyberincidente, dan geldt een aanbod tot het verzekeren van het uitlooprisico voor 2 jaar tegen premie van 45% van de laatst geldende jaarpremie.

Extra informatie

Het uitlooprisico biedt dekking voor fouten die zijn gemaakt tijdens de looptijd van de verzekering, maar waarvan de aanspraak pas wordt ingesteld na de einddatum van de verzekering. Het aanbod tot uitloop geldt niet in geval van opzegging door verzekeraar(s) na misleiding, schade of wanbetaling door verzekerde of na faillissement en/of onder curatele stelling van verzekerde.

Keuze: kantoorrisico

Met deze dekking bent u verzekerd wanneer iemand u aansprakelijk stelt voor schade die u of uw medewerker heeft veroorzaakt aan zijn spullen of aan die persoon zelf.

Extra informatie

Raadpleeg voor het verzekeren van het AVB-kantoorrisico uw adviseur.

Verzekerd bedrag

Per aanspraak en per contractjaar wordt maximaal het in de polis vermelde verzekerd bedrag van de schade (na aftrek van het eigen risico) vergoed. Zo nodig vergoeden wij hierboven de kosten van verweer, de schaderegelingskosten, de bereddingskosten, reconstructiekosten en de wettelijke rente overeenkomstig het bepaalde in de polis.

Wat is niet verzekerd?

  • Omstandigheden die een verzekerde bekend waren, het deponeren/registreren van merken/modellen/octrooien e.d., toezeggen/garanderen van resultaten e.d., beleggingsadvies, (advisering over) vermogensbeheer, kasbeheer, kasbetalingen, milieuaantasting, molest en atoomkernreacties.

Kostenoverschrijding

N.v.t. (geldt uitsluitend bij technische beroepen)

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet of door fraude is veroorzaakt en schade door vermogensdelicten zoals ondermeer diefstal, afpersing, verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte.

Extra informatie

Bij opzet door een ondergeschikte behouden de overige verzekerden recht op dekking, mits hen ter zake van het opzet geen enkel verwijt treft.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Schade waarvoor u als bestuurder, commissaris/toezichthouder of als medebeleidsbepaler van een rechtspersoon wordt aangesproken.

Opnieuw leveren product of dienst

Kosten ontstaan door of verband houdende met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of onder verantwoordelijkheid van u uitgevoerde werkzaamheden, dan wel geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerde werkzaamheden.

Honorarium, salaris, verschotten en onkosten

Het honorarium, salaris, de verschotten en onkosten van een verzekerde zelf, indien een verzekerde deze tengevolge van een door hem gemaakte fout niet aan zijn cliënt in rekening kan brengen of deze cliënt het recht heeft deze van hem terug te vorderen.

Afgeven van controleverklaringen

het afgeven van controleverklaringen ten behoeve van de financiële verantwoording van een onderneming of instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Een boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of dergelijk beding, behalve indien en voor zover een verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk zou zijn (geweest). 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking onder deze verzekering is beperkt tot uw aansprakelijkheid voor fouten en cyberincidenten in uw beroepsuitoefening, binnen de in de voorwaarden (en evt. op het polisblad) genoemde hoedanigheid.

Extra informatie

De verzekering geldt voor de activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid als vermeld in de voorwaarden (en evt. het polisblad). Meld uitbreiding of wijziging van activiteiten tijdig. Deze zijn pas verzekerd als wij dat uitdrukkelijk hebben bevestigd. Raadpleeg voor overige beperkingen van de dekking de polisvoorwaarden of uw adviseur.

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per aanspraak van toepassing. Dit staat in de polis genoemd. Het eigen risico geldt niet voor de kosten van verweer, de schaderegelingskosten, de bereddingskosten, de reconstructiekosten,  en de wettelijke rente.

Extra informatie

Bij een eigen risico van maximaal EUR 5.000,00 per aanspraak geldt indien een aanspraak wordt geschikt tot maximaal een bedrag ter grootte van twee keer het van toepassing zijnde eigen risico, een eigen risico van de helft van het bedrag van de schikking. Onder schikking wordt verstaan het tegen finale kwijting treffen van een regeling met een derde.

Verzekerd bedrag

Voor schade wordt niet meer vergoed dan het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag per aanspraak en per contractjaar.

Waar ben ik gedekt?

Tenzij anders staat vermeld op het polisblad, bent u overal ter wereld gedekt, echter geen dekking bestaat voor aanspraken die worden ingesteld en/of die in rechte aanhangig worden gemaakt in de USA en/of waarop het recht van de USA van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Aansprakelijkheid mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Standaard betaalt u de premie per jaar. Indien gewenst zijn er mogelijkheden om de premie per kwartaal of per halfjaar te betalen. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Dit is afhankelijk van de assurantietussenpersoon die u heeft. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Extra informatie

Als de premie gebaseerd is op variabele gegevens zoals loon en omzet, wordt een voorschotpremie vastgesteld. Binnen zes maanden na afloop van het contractjaar dient u de verzochte gegevens te verstrekken zodat wij de definitieve premie kunnen vaststellen. Indien de voorschotpremie lager is dan EUR 1.500,00 per jaar, dan hebben verzekeraars het recht om maar één keer in de drie jaar gegevens op te vragen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en loopt voor minimaal één jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. De verzekering eindigt direct en automatisch bij faillissement, beëindiging van de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten, onder curatele stelling of overlijden van verzekeringnemer.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering tot twee maanden voor de contractvervaldatum schriftelijk opzeggen. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.