Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De evenementenverzekering dekt de risico's risico's die zijn verbonden aan het organiseren van een evenement.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct aangeboden door HDI Global SE, the Netherlands in volmacht van HDI Global Specialty SE, gevestigd te Hannover, Duitsland.
Dit document maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

De evenementenverzekering bestaat uit verschillende rubrieken of modules. U kunt zelf kiezen welk risico u verzekert.

Keuze: kosten

Verzekerd zijn de kosten die gemaakt zijn voor een evenement dat door onvoorziene omstandigheden wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd.

Keuze: aansprakelijkheid

Veroorzaakt u of andere met name genoemde rechts- of natuurlijke personen, waaronder mede te verstaan de vennoten, firmanten, de commissarissen en bestuurders schade waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat verzekerd.

Keuze: materiaal

Schade aan materiaal, zoals geluidsinstallaties, meubilair, tenten, etc. is verzekerd tijdens transport en/of verblijf op de evenementenlocatie.

Keuze: ongevallendekking

Uitkering bij een ongeval dat is overkomen aan medewerkers/vrijwilligers tijdens aanwezigheid bij het verzekerde evenement. U kunt dit verzekeren tot een bepaald bedrag voor overlijden en bij blijvende invaliditeit.

Keuze: slecht weer

U kunt de gevolgen van slecht weer meeverzekeren als het evenement in Nederland plaatsvindt.

Keuze: geld

Verzekerd is verlies van geldswaarden tijdens het evenement tijdens verblijf en transport. Ook schade door vals geld is verzekerd met een eigen risico van € 100,00 per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van atoomkernreacties, financiële en organisatieproblemen, contractbreuk, geringe belangstelling, ontbreken van vergunningen, opzet, molest en weersomstandigheden, tenzij deze het karakter van een natuurramp dragen. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Verenigde Staten of Canada

Wordt er een schade geclaimd door iemand vanuit de Verenigde Staten of vanuit Canada? Dan is dat niet verzekerd.

Winst

Winstderving is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat in de polis genoemd.

Schade aan terreinen

Schade aan terreinen is uitgesloten.

Speciale evenementen

Speciale evenementen, zoals gevaarlijke sporten, zijn niet altijd gedekt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor evenementen binnen en buiten Nederland zoals op het polisblad is vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade en geef veranderingen zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U dient de verschuldigde premie vooraf voor aanvang van het evenement te betalen. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering kan niet worden opgezegd. Het is een verzekering voor een kortlopende termijn.