Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw inventaris/bedrijfsuitrusting die voor uw bedrijfsvoering nodig heeft alsmede schade aan uw goederen.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Uw inventaris/bedrijfsuitrusting en/of goederen zijn verzekerd bij schade als gevolg van brand, ontploffing, lucht- en/of ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning en/of inductie, storm, water- en/of neerslag, inbraak alsmede vandalisme na inbraak.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de gedekte en niet gedekte gebeurtenissen.

Inventaris en voorraad

Schade aan uw bedrijfsuitrusting/inventaris vergoeden wij o.b.v. nieuw- of vervangingswaarde, schade aan uw goederen o.b.v. kostprijs of vervangingswaarde. Het verzekerd bedrag van uw bedrijfsuitrusting/inventaris dient u altijd vast te stellen o.b.v. nieuwwaarde, het verzekerd bedrag van uw goederen altijd o.b.v. kostprijs.

Extra informatie

Indien u uw bedrijfsuitrusting/inventaris laat taxeren volgens artikel 7:960 BW, dan wordt het verzekerd bedrag hiervoor gesteld op het bedrag van de taxatie, vanaf de dag dat wij in het bezit zijn gesteld van het taxatierapport.

Kosten om de schade te beperken

Boven het verzekerd bedrag geeft deze verzekering recht op vergoeding van bereddingskosten tot een maximum van 50% van het verzekerd bedrag van de verzekerde zaken die zich op het polisblad vermelde risico-adres bevinden.

Extra informatie

Als "extra vergoedingen boven het verzekerd bedrag" worden opruimingskosten vergoed tot een maximum van 10% van het verzekerd bedrag van de verzekerde zaken die zich op het risico-adres bevinden, maar niet meer dan EUR 500.000 per gebeurtenis. Kosten op (dwingende) last van de overheid worden vergoed tot een maximum van EUR 25.000 per gebeurtenis.

Koelschade

Verzekerd is de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als die na een storing kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit. De maximale schadevergoeding bedraagt na aftrek van het op het polisblad genoemde eigen risico EUR 5.000 per gebeurtenis.

Keuze: huurdersbelang

Indien hiervoor géén afzonderlijk bedrag is verzekerd en voor zover het verzekerd bedrag hiervoor toereikend is, wordt het huurdersbelang (door u gemaakte kosten ter verbetering, verfraaiing of aanpassing van het gehuurde gebouw) geacht te zijn meeverzekerd onder het verzekerd bedrag voor bedrijfsuitrusting/inventaris.

Extra informatie

Het eigenaarsbelang (door u als individuele appartementsrechteigenaar gemaakte kosten ter verbetering, verfraaiing of aanpassing van het gebouw van de Vereniging van Eigenaren, waartoe u behoort) wordt eveneens geacht te zijn meeverzekerd onder het verzekerd bedrag voor bedrijfsuitrusting/inventaris, voor zover het verzekerd bedrag hiervoor toereikend is.

Gehuurde gebouwen

Schade aan door u gehuurde gebouwen in geval van inbraak of vandalisme althans indien en voor zover deze schade ten laste van u komt tot een maximum van EUR 2.500 per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van molest, atoomkernreacties, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en overstromingen. Ook schade veroorzaakt door constructiefouten, slijtage, achterstallig onderhoud, opzet, bewuste of onbewuste roekeloosheid (eigen schuld) en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Neerslag

Uitgesloten is schade door neerslag binnengekomen als gevolg van openstaande ramen, deuren, luiken en/of ventilatieopeningen en vochtdoorlating van muren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risicobedrag per gedekte gebeurtenis staat op het polisblad vermeld.

Afspraken

Indien u de preventievoorschriften en/of -verplichtingen m.b.t. het in goede bedrijfsvaardige toestand houden van uw inventaris/bedrijfsuitrusting en/of goederen niet nakomt, verliest u het recht op schadevergoeding onder deze verzekering, tenzij u bewijst dat de schade hierdoor niet is (mede)veroorzaakt of vergroot.

Dekking roerende zaken buiten het gebouw

Deze verzekering dekt tevens schade aan verzekerde bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis voor zover deze verzekerde zaken zich bevinden onder afdaken, onder overkappingen, in eilandvitrines, -etalages of automaten, in portacabins en/of containers.

Extra informatie

Niet verzekerd is schade door storm, water- en neerslag, diefstal, inbraak, vandalisme, relletjes en/of opstootjes.

Uw portacabins en/of containers (casco)

De portacabins en/of containers van u zelf zijn meeverzekerd indien ze voor risico en rekening van u zijn en mits aanwezig nabij het gebouw op het op het polisblad vermelde risico-adres. Deze regeling geldt ook indien deze zaken zijn (mee)verzekerd als gebouwen, huurders- of eigenaarsbelang.

Extra informatie

Deze (beperkte) dekking geldt ook voor de inhoud van portacabins. Let op dat u bij de vaststelling van de verzekerde bedragen rekening houdt met de mee te verzekeren portacabins en de in deze portacabins aanwezige bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen. Niet verzekerd is schade door water- en neerslag, diefstal, inbraak en vandalisme.

Lichtreclame, zonneschermen, parkeerinstallaties, -automaten

Die zich bevinden buiten/nabij het gebouw op het op het polisblad vermelde risico-adres, door een gedekte gebeurtenis, zijn verzekerd. Deze regeling geldt ook indien deze zaken zijn (mee)verzekerd als gebouwen, huurdersbelang of eigenaarsbelang.

Extra informatie

Niet verzekerd is schade door diefstal, inbraak, vandalisme, relletjes en/of opstootjes.

Waar ben ik gedekt?

Verzekerd is schade aan uw inventaris/bedrijfsuitrusting en/of goederen op het risico-adres zoals vermeld op het polisblad, tenzij anders bepaald in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Schade die ontstaat aan bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen op niet op polisblad genoemde locaties in landen van de Europese Unie, Andorra, (Turks) Cyprus, IJsland, Kanaaleilanden, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is gemaximeerd op 10% van het verzekerde bedrag, maar niet meer dan EUR 50.000 per gebeurtenis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, meewerken aan inspecties, voorzorgsmaatregelen nemen en veranderingen in uw situatie doorgeven. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

 

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. De verzekering vangt aan om 12:00 (’s middags) op de betreffende ingangsdatum en eindigt om 12:00 (’s middags) op de contractvervaldatum.

Extra informatie

Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractvervaldatum schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.