Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt materiële schade aan of verlies van verzekerde handelsvoorraad die bestaat uit bijvoorbeeld juwelen, edele metalen, (half) edelgesteenten, parels en horloges.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct aangeboden door HDI Global SE, the Netherlands in volmacht van HDI Global Specialty SE, gevestigd te Hannover, Duitsland.
Dit document maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Uw handelsvoorraad is verzekerd tegen brand, storm, vliegtuigschade en verschillende vormen van diefstal tijdens verblijf op het risicoadres. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden per risico maximaal de op het polisblad, in clausules of in de polisvoorwaarden genoemde bedragen.

Keuze: dekking voor zendingen, vervoer en verblijf elders

U kunt de dekking uitbreiden met het verzekeren van risico’s buiten het pand. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Keuze: dekkingen gebouwen, inventaris, bedrijfsschade en/of reconstructiekosten

Gebouwen
Uitgebreide branddekking van gebouw.

Inventaris
Uitgebreide branddekking van bedrijfsuitrusting, inventaris en huurdersbelang.

Bedrijfsschade
Vergoedt verlies door doorlopen van vaste kosten en derven van nettowinst.

Reconstructiekosten
Vergoedt reconstructie van de administratie noodzakelijk voor voortzetting van bedrijf.

Keuze: dekkingen geld, glas en/of lichtreclame

Geld
Dekking op het risicoadres en tijdens vervoer van en naar de bank binnen de gemeente van vestiging.

Glas
Dekking tegen breuk en/of plotselinge beschadiging onverschillig door welke oorzaak ontstaan.

Lichtreclame
Dekking van lichtreclame of klokken op of aan het bedrijfspand.

Keuze: bedrijfsaanspakelijkheid

Verzekerd is uw aansprakelijkheid voor door derden geleden schade. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van molest, atoomkernreacties, aardbeving, overstroming, opzet of eigen schuld. Ook niet bij schade door vermissing bij inventarisatie. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Als de dekking gebouwen is meeverzekerd, dan is schade als gevolg van slecht onderhoud niet verzekerd.

Bedrijfsschade (indien meeverzekerd)

Wij keren niet uit in geval van bijvoorbeeld boetes ten gevolge van contractbreuk, afschrijvingen op het vernietigde gevaarsobject en op dubieuze debiteuren.

Geld, Glas en/of Lichtreclame (indien meeverzekerd)

Niet verzekerd is schade door bijv.

Geld
Oneerlijkheid van verzekerde, vervoer per post.

Glas
Bewerking, beschildering, vernieuwing of schade ontstaan tijdens aanbouw, reparatie of verbouwing.

Lichtreclame
Kortsluiting, roest, mechanisch gebrek, reiniging, herstel, montage of demontage. Ook de lampen zijn niet verzekerd.

Bedrijfsaansprakelijkheid (indien meeverzekerd)

Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade in geval van beroepsaansprakelijkheid, bekende omstandigheden, motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen), wettelijke voorschriften, seksuele gedragingen en bijzondere bedingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat in de polis genoemd.

Preventie

Wij kunnen evt. preventiemaatregelen eisen. Deze moet u opvolgen anders kan het zijn dat wij niet of beperkt uitkeren.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied van deze verzekering is het in de polis genoemde risicoadres in Nederland, tenzij anders bepaald op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, meewerken aan inspecties, voorzorgsmaatregelen nemen en veranderingen in uw situatie doorgeven. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Extra informatie

Indien bedrijfsaansprakelijkheid is meeverzekerd, dan geldt dat u schuld niet mag erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan.

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering vangt aan om 12:00 (’s middags) op de betreffende ingangsdatum en eindigt om 12:00 (’s middags) op de contractvervaldatum.

Extra informatie

Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractvervaldatum schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.