Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de kostbaarhedenverzekering kunt u kostbare voorwerpen zoals lijfsieraden, kunst en antiek, muziekinstrumenten en filmapparatuur verzekeren. U kunt deze verzekering in principe alleen afsluiten als u ook een zakelijke verzekering bij ons heeft.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct aangeboden door HDI Global SE, the Netherlands in volmacht van HDI Global Specialty SE, gevestigd te Hannover, Duitsland.
Dit document maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan, diefstal en verlies van uw kostbare voorwerpen.

Verzekerd bedrag

U geeft voor elk voorwerp dat u wilt verzekeren het bedrag op dat u wilt verzekeren. Het verzekerde bedrag moet u voor elk voorwerp kunnen aantonen met een aankoopnota of taxatierapport.

Keuze: lijfsieraden

Verzekerd zijn sieraden en horloges die gemaakt zijn om op of aan het lichaam te dragen.

Keuze: kunst en antiek

Verzekerd zijn schilderijen, etsen, zeefdrukken, litho’s en andere kunstvoorwerpen. Ook voorwerpen met een antiquarische waarde die zich bevinden op het risicoadres.

Keuze: muziekinstrumenten

Verzekerd zijn muziekinstrumenten.

Keuze: foto-, film- en videoapparatuur

Verzekerd is foto-, film- en videoapparatuur.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van aardbeving, atoomkernreacties, molest, overstroming of eigen schuld. Ook niet als u uw kostbaarheden onbeheerd achterlaat in een niet goed afgesloten ruimte of als u deze gebruikt voor uw beroep. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent alleen verzekerd als u voorzichtig genoeg bent geweest door passende maatregelen te nemen om schade aan, diefstal of verlies van uw kostbaarheden te voorkomen. 

Eigen risico

Soms is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat dan in de polis genoemd.

Beveiliging

Afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag, kan het zo zijn dat u uw woning (extra) moet beveiligen. U bent dan alleen verzekerd als uw woning beveiligd is.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied van deze verzekering staat in de polis genoemd. Dit kan Nederland, Europa of Wereld zijn. Kunst en antiek is verzekerd op het risicoadres en tijdens verblijf bij en vervoer van en naar een reparateur in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, meewerken aan inspecties, voorzorgsmaatregelen nemen en veranderingen in uw situatie doorgeven. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en doe aangifte van een strafbaar feit.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons of via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering vangt aan om 12:00 (’s middags) op de betreffende ingangsdatum en eindigt om 12:00 (’s middags) op de contractvervaldatum.

Extra informatie

Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractvervaldatum schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.