Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan het kunstgrasveld.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct aangeboden door HDI Global SE, the Netherlands in volmacht van HDI Global Specialty SE, gevestigd te Hannover, Duitsland.
Dit document maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt materiële schade aan kunstgrasvelden, onverschillig door welke oorzaak ontstaan en ongeacht of dit is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die verzekerde zaken.

Extra informatie

Wij verzekeren het kunstgrasveld dat bestaat uit de toplaag en het drukverdelend doek direct hieronder. Optioneel kan ook de sporttechnische laag en een zandlaag tot een diepte onder de toplaag van maximaal 15 centimeter worden verzekerd.

Verzekerd bedrag

Op het polisblad staat vermeld voor welke bedragen het kunstgrasveld en eventuele overige zaken zijn verzekerd.

Keuze: lichtinstallatie

De lichtinstallatie die zich op of rondom het veld bevindt.

Keuze: dug-outs, reclameborden, vlaggen, doelen, palen en andere markeringen

Als deze zijn aangebracht op en rondom het kunstgrasveld.

Keuze: hekwerk en ballenvangers

Als deze zijn aangebracht op en rondom het kunstgrasveld.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van aardbeving, atoomkernreacties, molest, ongedierte, overstroming, reiniging, schimmel, sportbeoefening of eigen schuld. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Verzakking veroorzaakt door een niet op de polis gedekte oorzaak is uitgesloten.

Lichtinstallatie (indien meeverzekerd)

De licht- of krachtbron van het verzekerde object en lampen die zich aan of in de verzekerde zaak bevinden zijn niet verzekerd. Als de gehele armatuur verloren gaat, is dit wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat in de polis genoemd.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied van deze verzekering is het in de polis genoemde risicoadres in Nederland, tenzij anders bepaald in de polisvoorwaarden en/of op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, voorzorgsmaatregelen nemen en veranderingen in uw situatie doorgeven. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering vangt aan om 12:00 (’s middags) op de betreffende ingangsdatum en eindigt om 12:00 (’s middags) op de contractvervaldatum.

Extra informatie

Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractvervaldatum schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.