Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering kunt u uw kostbare postzegel- en/of muntenverzameling verzekeren. U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u ook een zakelijke verzekering bij ons heeft.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct aangeboden door HDI Global SE, the Netherlands in volmacht van HDI Global Specialty SE, gevestigd te Hannover, Duitsland.
Dit document maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan, diefstal en verlies van uw postzegel- en/of muntenverzameling op uw woonadres of tijdens deelname aan een beurs of tentoonstelling.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag dient u te kunnen aantonen met een inventarisatielijst of taxatierapport op basis van de Vereniging van Postzegel- en/of Muntenhandelaren.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van aardbeving, atoomkernreacties, molest, overstroming, opzet of eigen schuld. Ook niet als u uw verzameling onbeheerd achterlaat in een niet goed afgesloten ruimte of vervoermiddel. Zie verder het bepaalde in de voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent alleen verzekerd als u voorzichtig genoeg bent geweest door passende maatregelen te nemen om schade aan, diefstal of verlies van uw postzegel- en/of muntenverzameling te voorkomen.

Eigen risico

Soms is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat dan in de polis genoemd.

Beveiliging

Afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag, kan het zo zijn dat u uw woning moet beveiligen. U bent dan alleen verzekerd als uw woning voldoende beveiligd is.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied van deze verzekering is uw woonadres in Nederland, tenzij anders bepaald op het polisblad inzake vervoer en verblijf op een tentoonstelling, (ruil)beurs of veiling.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, meewerken aan inspecties, voorzorgsmaatregelen nemen en veranderingen in uw situatie doorgeven. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en doe aangifte van een strafbaar feit.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons of via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering vangt aan om 12:00 (’s middags) op de betreffende ingangsdatum en eindigt om 12:00 (’s middags) op de contractvervaldatum.

Extra informatie

Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractvervaldatum schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.