Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt het risico dat een prijs moet worden uitgekeerd, omdat tijdens een amateur golftoernooi een hole-in-one wordt geslagen.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct aangeboden door HDI Global SE, the Netherlands in volmacht van HDI Global Specialty SE, gevestigd te Hannover, Duitsland.
Dit document maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Vergoeding van de prijs voor een aan het toernooi deelnemende amateurgolfer, die tijdens de verzekerde ronde(n) van het toernooi als eerste vanaf de tee op een op het polisblad genoemde hole (heren ≥125 meter en dames ≥ 125 meter) een hole-in-one slaat.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is de prijs voor een hole-in-one tijdens het toernooi zoals op het polisblad is genoemd.

Belangrijkste condities voor de uitkering

- Er wordt gespeeld volgens officiële regels;
- de AFSLAG op de HOLE maakt deel uit van een te completeren ronde;
- de prijs geldt voor de golfer, die als eerste op de verzekerde hole een HOLE IN ONE slaat;
- de verrichtingen dient te worden gadegeslagen door een aangestelde official;
- pro’s en spelers met handicap ≤ 0 (nul) zijn uitgesloten.

Extra informatie

Zie voor verdere condities het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Er is geen recht op vergoeding als bijv. de plaats van de HOLE op de GREEN zodanig is gekozen dat een hole-in-one gemakkelijker te realiseren is, verzekerde of andere belanghebbende bekend maakt dat de kosten van de prijs verzekerd zijn of vooraf is getraind op de verzekerde hole.

Extra informatie

Zie voor verdere uitsluitingen het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als er een eigen risicobedrag van toepassing is, staat dit in de polis genoemd.

Waar ben ik gedekt?

Op de op het polisblad genoemde golfbaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Zodra u op de hoogte bent van het besluit tot definitieve afgelasting van het evenement dient u dit zo spoedig als mogelijk aan ons te melden en in geval van aanspraak op vergoeding van prijzengeld dient u ons in het bezit te stellen van het officiële rapport van de organisatie van het evenement ter erkenning van de verzekerde prestatie.

Extra informatie

Bij aanvraag van uw verzekering moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden en veranderingen in uw situatie doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U dient de verschuldigde premie vooraf voor aanvang van het evenement te betalen. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering kan niet worden opgezegd. Het is een verzekering voor een kortlopende termijn.