Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van toevallige en/of moedwillige productaantasting.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct aangeboden door HDI Global SE, the Netherlands in volmacht van HDI Global Specialty SE, gevestigd te Hannover, Duitsland.
Dit document maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

De verzekering kent 2 secties:

Moedwillige productaantasting
Dekking voor schade als er sprake is van een moedwillige productaantasting, denk bijvoorbeeld aan een boze medewerker.

Toevallige productaantasting
Ontstaat de schade toevallig of per ongeluk? Dan is dat gedekt. Er dient dan wel sprake te zijn van een gevaar voor de gezondheid.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal de op het polisblad of in de polisvoorwaarden genoemde bedragen.

Kosten i.v.m. de recall

Wij vergoeden alle redelijke kosten die samenhangen met het terugroepen, onderzoeken, analyseren en vernietigen van producten.

Winstderving

Verzekerd is de bedrijfswinst die u misloopt als gevolg van de product contaminatie.

Kosten crisis response/consultants

Wij vergoeden de kosten voor de diensten van experts en consultants die ondersteuning bieden na een toevallige of moedwillige productaantasting.

Rehabilitatiekosten

Alle redelijke kosten die u moet maken om de kwaliteit van de aangetaste producten zodanig te herstellen dat zij weer verkoopbaar zijn en/of de reputatie en het marktaandeel van de door de productaantasting getroffen productlijn te herstellen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van bijv. terrorisme, oorlog of een gewapend conflict, frauduleuze of strafbare handeling, opzettelijke niet-naleving van overheidsvoorschriften, beschadiging of vernietiging van goederen.

Extra informatie

Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er is een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing voor zowel toevallige- als moedwillige productaantasting. Dit staat in de polis genoemd.

Het eigen risico geldt niet voor kosten crisisresponse/consultants.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, meewerken aan inspecties, voorzorgsmaatregelen nemen en veranderingen in uw situatie doorgeven. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie eenmaal per jaar via uw assurantietussenpersoon of rechtstreeks aan ons. Tegen een toeslag is premiebetaling per kwartaal of half jaar ook mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering schriftelijk opzeggen. De verzekering is aflopend en moet actief worden verlengd.