Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt de risico’s die zijn verbonden aan een film- of TV-productie.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct aangeboden door HDI Global SE, the Netherlands in volmacht van HDI Global Specialty SE, gevestigd te Hannover, Duitsland.
Dit document maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

De productieverzekering bestaat uit verschillende rubrieken of modules. U kunt zelf kiezen welke risico’s u verzekert.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal de op het polisblad of de in de polivoorwaarden genoemde bedragen.

Keuze: opnamemateriaal

Verzekerd is schade aan of verlies van bijv. foto-, film- en videomateriaal, video- en geluidsbanden en informatiedragers, dia’s, story boards, tekeningen, grafisch materiaal, artistiek werk en data als gevolg van een van buiten komend onheil.

Keuze: extra productiekosten

Deze verzekering biedt dekking voor extra productiekosten door materiële beschadiging of verlies van zaken die in gebruik zijn voor het maken van de productie als gevolg van een van buiten komend onheil of een storing in de levering van gas, water of elektriciteit als gevolg van materiële beschadiging of verlies van zaken.

Keuze: uitval van personen

De kosten die verzekerde lijdt door uitval van de in de polis vermelde verzekerde personen als gevolg van overlijden, ongeval, ziekte, ontvoering en rouw zijn verzekerd.

Extra informatie

Er kan een leeftijdsgrens van toepassing zijn.

Keuze: apparatuur

Verzekerd is schade die verzekeringnemer lijdt in de verzekeringstermijn als gevolg van materiële beschadiging of verlies van apparatuur bij verzekerde in gebruik of beheer voor het maken van de verzekerde productie als gevolg van een van buiten komend onheil.

Keuze: rekwisieten, sets en garderobe

De verzekering biedt dekking voor schade die verzekeringnemer lijdt als gevolg van schade aan of verlies van bij verzekerde in gebruik of beheer zijnde rekwisieten, sets en garderobe voor het maken van de productie als gevolg van een van buiten komend onheil.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van atoomkernreacties, opzet en molest. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat in de polis genoemd.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied van deze verzekering is Nederland, tenzij anders bepaald in de polisvoorwaarden en/of het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, meewerken aan inspecties, voorzorgsmaatregelen nemen en veranderingen in uw situatie doorgeven. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U dient de verschuldigde premie vooraf te betalen. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering kan niet worden opgezegd. Het is een verzekering voor een kortlopende termijn.