Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. (hierna genoemd DAS) bij een geschil ten gevolge van een verzekerde gebeurtenis. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct aangeboden door HDI Global SE, the Netherlands in volmacht van HDI Global Specialty SE, gevestigd te Hannover, Duitsland.
Dit document maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand ten gevolge van een verzekerde gebeurtenis. Het gaat hierbij om het behartigen van uw juridische belangen door het geven van adviezen over uw rechtspositie en het voeren van verweer tegen (strafrechtelijke) vorderingen, het ten uitvoerleggen van vonnissen, beschikkingen en arbitrale uitspraken.

Extra informatie

Verzekerd onder deze verzekering zijn: op de polis vermelde vennootschappen, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten, bestuurders, commissarissen, toezichthouders, medebeleidsbepalers, ondergeschikten en rechtsopvolgers van en bewindvoerders over verzekerde(n).  Raadpleeg voor meer informatie over de verzekede gebeurtenissen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Rechtsbijstand die voortvloeit uit een geschil met uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar over de gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schade of over de behandeling van een schade.

Straf- en/of tucht- en/of bestuursrechtelijke procedure

De rechtsbijstand als de verzekeraar van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de kosten van rechtsbijstand bij een tegen u ingestelde  straf- en/of tucht- en/of bestuursrechtelijke procedure niet vergoedt.

Fout in de verzekerde hoedanigheid

Als de verzekeraar van een  beroepsaansprakelijkheidsverzekering de kosten van rechtsbijstand niet vergoedt in een geschil van u met een opdrachtgever of een derde waarvan de oorzaak ligt in een fout die u heeft gemaakt in uw onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekerde hoedanigheid.

Extra informatie

Een fout is een nalatigheid, vergissing, verzuim of onachtzaamheid van verzekerde.

Kosten van rechtsbijstand

De interne kosten van deskundigen in loondienst bij DAS worden vergoed. De in de polisvoorwaarden genoemde externe kosten worden vergoed tot het op het polisblad vermelde verzekerde kostenmaximum per gebeurtenis.

Extra informatie

Externe kosten zijn: kosten van door DAS ingeschakelde externe deskundigen, kosten van een door DAS ingeschakelde mediator voorzover deze ten laste van u komen, kosten van getuigen voor zover door de rechter toegewezen, proceskosten, reis- en verblijfkosten en noodzakelijke kosten verbonden aan het ten uitvoer leggen van een vonnis. Raadpleeg voor meer informatie de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd ten aanzien van geschillen ontstaan doordat u instaat voor verplichtingen van anderen of doordat een vordering of verplichting op u is overgegaan. Geen recht op rechtsbijstand bestaat bij (verweer tegen) een aanvraag tot faillisement of surseance van betaling en gedurende de duur daarvan.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (de verzekerde hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Incasso

Het risico dat een opdrachtgever of klant u niet betaalt is niet verzekerd. Wij nemen niet  het incassotraject van u over.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals over: heffingen, leges of WOZ-waarden.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

Opzet, fraude en strafzaken

Er is geen recht op rechtsbijstand als het geschil het beoogde of zekere gevolg is van uw handelen of nalaten of als het ontstaan daarvan of de behoefte aan rechtsbijstand willens en wetens door u is geaccepteerd om enig voordeel te behouden of te behalen. Schade door fraude is niet verzekerd.

Extra informatie

Rechtsbijstand in een strafzaak: als de gebeurtenis waaruit het geschil voortvloeit een (voorwaardelijk) opzetdelict inhoudt, dan wel wanneer er willens en wetens is gehandeld is uitgesloten. Als bij het einde van de zaak deze omstandigheid afwezig blijkt te zijn vergoedt DAS alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.

Geschil met DAS

Er is geen recht op rechtsbijstand in een geschil tussen u en DAS. Ook is er geen recht op rechtsbijstand als een geschil gaat over de uitleg en/of uitvoering van deze verzekering.

Extra informatie

Wordt u in een onherroepelijk vonnis in het gelijk gesteld, dan vergoedt DAS  alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Er is geen recht op rechtsbijstand als het geschil verband houdt met en/of voortvloeit uit schade waarvoor u als bestuurder, commissaris/ toezichthouder of als medebeleidsbepaler van een rechtspersoon wordt aangesproken.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekering geldt uitsluitend voor verzekerden die onder hetzelfde polisnummer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Raadpleeg voor overige beperkingen van de dekking de polisvoorwaarden of uw adviseur.

Maximum kosten en drempel

De externe kosten van rechtsbijstand worden vergoed tot het op het polisblad vermelde verzekerde kostenmaximum per gebeurtenis voorzover deze kosten het minimum belang overstijgen.

Keuze rechtshulpverlener

Verzekerde heeft het recht om bij verplichte procesvertegenwoordiging zelf een externe deskundige te kiezen om zijn belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure te behartigen. De kosten worden tot de op het polisblad vermelde kostenmaximum vergoed.

Extra informatie

Ook als procesvertegenwoordiging niet verplicht is, kan verzekerde een deskundige kiezen. De vergoeding van de eigen behandelkosten is in civiele procedures beperkt tot EUR 5.000,00 exclusief BTW en in bestuursrechtelijke procedures beperkt voor twee instanties tezamen tot EUR 3.000,00 exclusief BTW. DAS brengt in deze gevallen een eigen risico in rekening van EUR 500,00.  

Waar ben ik gedekt?

Deze  verzekering is uitsluitend van toepassing op aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie, en voor zover op de betreffende aanspraken het recht van een lidstaat van de Europese Unie van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld uw verzoek om rechtsbijstand zo spoedig mogelijk na het ontstaan van het geschil en verleen alle medewerking aan DAS en door haar ingeschakelede (externe) deskundigen.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Extra informatie

Als de premie gebaseerd is op variabele gegevens, zoals loon en omzet, wordt een voorschotpremie vastgesteld. Binnen zes maanden na afloop van het contractjaar dient u de verzochte gegevens aan ons te verstrekken zodat wij de verschuldigde premie definitief kunnen vaststellen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. De verzekering eindigt direct en automatisch bij faillissement. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De verzekering eindigt direct en automatisch in geval van en op het moment van faillissement, beëindiging van de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten, onder curatele stelling of overlijden van verzekeringnemer.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering tot twee maanden voor de contractvervaldatum schriftelijk opzeggen. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.