Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering kunt u kunstvoorwerpen verzekeren op een tentoonstelling of beurs. Dit kan een aflopende polis zijn voor één tentoonstelling of een doorlopende polis voor een aantal wisselende tentoonstellingen per jaar.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct aangeboden door HDI Global SE, the Netherlands in volmacht van HDI Global Specialty SE, gevestigd te Hannover, Duitsland.
Dit document maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan en diefstal en verlies van kunstvoorwerpen, zowel in bruikleen als in consignatie tijdens verblijf op tentoonstellingen.

Verzekerd bedrag

Op het polisblad staat vermeld voor welk(e) bedrag(en) de tentoonstelling(en) verzekerd is (zijn).

Keuze: Transport

Het transport van de kunstvoorwerpen van en naar de locatie van de tentoonstelling kan worden meeverzekerd.

Keuze: : Bedrijfsaansprakelijkheid

Verzekerd is uw aansprakelijkheid voor door derden geleden schade. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van aardbeving, atoomkernreacties, eigen schuld, molest, opzet, overstroming, eigen gebrek of eigen bederf. Ook diefstal zonder aanwijsbare oorzaak is niet gedekt.

Extra informatie

Er is geen dekking voor schade door normaal gebruik, reiniging, reparatie of bewerking, slijtage of andere geleidelijk werkende invloeden, zoals vocht, warmte, droogte e.d., schimmels, bacteriën, virussen en andere micro-organismen en ongedierte. Zie verder het bepaalde in de voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent alleen verzekerd als u voorzichtig genoeg bent geweest om schade aan of verlies van uw kunstvoorwerpen te voorkomen. U bent voorzichtig genoeg geweest als u passende maatregelen heeft genomen om materiële schade, diefstal of verlies te voorkomen.

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat in de polis genoemd.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied van deze verzekering is Nederland, tenzij anders bepaald in de polisvoorwaarden en/of het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, meewerken aan inspecties, voorzorgsmaatregelen nemen en veranderingen in uw situatie doorgeven. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Extra informatie

Indien bedrijfsaansprakelijkheid is meeverzekerd, dan geldt dat u schuld niet mag erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan.

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering vangt aan om 12:00 (’s middags) op de betreffende ingangsdatum en eindigt om 12:00 (’s middags) op de contractvervaldatum.

Extra informatie

Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractvervaldatum schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.