Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is een aanvullende verzekering. De verzekering geldt als vangnet voor situaties waarin door werknemers in verband met hun werkzaamheden, tijdens woon-werkverkeer of tijdens (personeels)activiteiten geleden schade niet wordt vergoed. 

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. 
Het maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt als vangnet dekking voor schade die een werknemer lijdt terwijl hem in zijn werkzaamheden voor werkgever, tijdens woon-werkverkeer of tijdens (personeels)activiteiten een ongeval overkomt zonder dat daarvoor een ander aansprakelijk is. Onder werknemer wordt ook begrepen: de uitzendkracht, stagiair en de vrijwilliger.

Extra informatie

Schade is slechts verzekerd als deze het gevolg is van een verzekerde gebeurtenis (ongeval). Raadpleeg voor een volledig overzicht van de verzekerde gebeurtenissen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Verzekerd bedrag

De omvang van de onder de verzekering gedekte schade wordt vastgesteld overeenkomstig de regels die daarvoor in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Wij vergoeden voorts gemaakte kosten zoals bereddingskosten en expertisekosten. De vergoeding wordt vergoed aan uw werknemer of bij overlijden aan de uitkeringsgerechtigde onder de polis.

Extra informatie

Raadpleeg voor meer informatie over de omvang van de dekking en het verzekerde bedrag de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Schade terwijl verzekerde als feitelijk bestuurder niet beschikte over een in Nederland geldig rijbewijs is niet verzekerd. Evenmin is verzekerd schade als gevolg van alcohol of drugs of als gevolg van deelname aan snelheids- en behendigheidsritten en wedstrijden.

Extra informatie

Verder is uitgesloten: schade als gevolg van molest, atoomkernreacties en natuurrampen. Raadpleeg voor een volledig overzicht van de geldende uitsluitingen uw (polis)voorwaarden en/of uw adviseur.

(Beroeps)Ziekte

(Beroeps)ziekte is uitgesloten van deze verzekering.

Schade als gevolg van een ongeval

Kan uw werknemer die betrokken is bij een ongeval zijn schade op een andere partij of verzekeraar verhalen, dan is die schade uitgesloten van deze verzekering.

Schending zorgplicht door werkgever

Als u aansprakelijk bent omdat u uw zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van uw werknemer niet of onvoldoende in acht heeft genomen, is de door uw werknemer geleden schade van dekking onder deze verzekering uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De vergoeding van schade onder deze verzekering is beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag als vermeld op het polisblad en na toepassing van de overeengekomen franchise. De schade moet zijn geleden tijdens de contracttermijn en de gebeurtenis moet tijdens de contracttermijn of binnen twee maanden na beëindiging van de verzekering zijn gemeld.

Eigen risico

Standaard geldt er een franchise in plaats van een eigen risico. Het bedrag van de franchise staat in de polis genoemd.

Schade door eigen schuld

Als de onder deze verzekering gedekte schade het gevolg is van eigen schuld van de werknemer dan kan de onder deze verzekering uit te keren vergoeding worden verminderd.

Misleiding

Deze verzekering biedt geen dekking als de schade gemeld onder deze verzekering verband houdt met opzet van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde om ons te misleiden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is van toepassing op gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden waar ook ter wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, opgave doen van de verzekeringen waarop mogelijk een beroep kan worden gedaan, aanwijzingen van verzekeraars of registerexperts opvolgen en al het mogelijke doen ter vermindering of beperking van schade.

Extra informatie

Meld schade zo snel mogelijk door. Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of  per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Extra informatie

Als de premie afhankelijk is van variabele gegevens, zoals loon en omzet, wordt een voorschotpremie berekend. Na afloop van het contractjaar wordt de definitieve premie vastgesteld op basis van door u binnen zes maanden na afloop van het contractjaar aan te leveren gegevens. Op basis hiervan zal het te weinig betaalde bij u in rekening worden gebracht / te veel betaalde premie worden verrekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De verzekering eindigt direct en automatisch in geval van en op het moment van faillissement, beëidiging van beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten, onder curatele stelling of overlijden van verzekeringnemer.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt deze verzekering tot twee maanden voor de contractvervaldatum schriftelijk opzeggen. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.