Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt de vermogenspositie van uw bedrijf tegen aanspraken tot vergoeding van schade. De verzekering biedt dekking voor uw aansprakelijkheid voor de schade van derden (onder wie uw medewerkers) die is veroorzaakt door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de aansprakelijkheid van uw bedrijf voor schade aan personen (letsel), losse spullen en onroerend goed (zaken) en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen, vennoten en firmanten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Schade wanneer u aansprakelijk bent voor een gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Ook schade aan de spullen van de werknemer is verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de met ons goedvinden gemaakte kosten van verweer in een civiele en/of arbitrageprocedure of in een strafproces, in verband met onder de verzekering gedekte aanspraken tot vergoeding van schade, ook al blijken deze aanspraken ongegrond.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid van uw bedrijf voor schade van derden.

Milieuaansprakelijkheid (plotselinge aantasting)

Verzekerd is de aansprakelijkheid van uw bedrijf voor schade van derden in verband met een milieuaantasting, die plotseling en onzeker is, en niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of aan uw bedrijf en schade voortvloeiende uit vermogensdelicten.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet is veroorzaakt. Bij opzet door een ondergeschikte behouden de overige verzekerden meestal recht op dekking, mits hen ter zake van het opzet geen enkel verwijt treft.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig of motorrijtuig.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) . Ook milieuschade op uw bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de ingangsdatum? Dan is dat niet standaard verzekerd.

Extra informatie

Inloopdekking is vaak wel apart mee te verzekeren. Er is nooit dekking voor schade of omstandigheden die tot een aanspraak tot vergoeding van schade kunnen leiden die u al kende vóór het sluiten van de verzekering.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling. Ook alle andere schade in verband met asbest of asbesthoudende zaken, waaronder het opruimen en afvoeren van asbest, is niet verzekerd.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften ter zake van arbeidsomstandigheden of het milieu.

Uitloop

De verzekering geeft geen dekking voor aanspraken tot vergoeding van schade die ná de einddatum van de verzekering bij ons worden aangemeld.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Schade verband houdende met het niet of niet tijdig nakomen van verplichtingen uit een overeenkomst en schade voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-,vrijwarings- of ander soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zonder een zodanig beding zou hebben bestaan.

Genetische schade

Aansprakelijkheid voor genetische schade in verband met milieuaansprakelijkheid.

Opzicht

Schade aan zaken toegebracht gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem deze zaken, ten vervoer, ter bewaring, in gebruik of ter behandeling of bewerking zijn toevertrouwd of die hij in huur, beheer, bruikleen of op enige andere wijze onder zich heeft/had.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent alleen verzekerd voor de activiteiten die u verricht in de in de polis omschreven hoedanigheid.

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per aanspraak van toepassing. Dit staat in de polis genoemd. Het eigen risico geldt meestal niet voor kosten van verweer en kosten van rechstbijstand in een strafzaak. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, behalve voor de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kan per kwartaal, per half jaar of per jaar betaald worden. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw bemiddelaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De verzekering eindigt ook bij opheffing van het bedrijf of beëindiging van het beroep.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering tot twee maanden voor de contractsvervaldatum schriftelijk opzeggen. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.