Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of met uw vrachtwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of met uw vrachtwagen verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw vrachtwagen en - mits meeverzekerd - aanhanger of oplegger schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Ook is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lading die zich bevindt op, wordt vervoerd met, valt van of is gevallen van de vrachtwagen, aanhanger of oplegger.

Extra informatie

Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met vogels of loslopende dieren, bliksem, inbraak en joyriding wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd. Ook is verzekerd ruitbreuk.

Keuze: volledig Casco

Hierbij bent u verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf of door eigen toedoen. In bepaalde gevallen wordt de schade aan tot de privésfeer behorende persoonlijke eigendommen van inzittenden vergoed tot maximaal € 2.500,00 inclusief BTW per gebeurtenis voor alle inzitenden tezamen.

Extra informatie

Bij diefstal van de vrachtwagen, aanhanger of oplegger wordt de schade vergoed als het object goed beveiligd was. Niet als persoonlijke eigendommen wordt beschouwd: levende dieren, geld en waardepapieren, antquiteiten, sieraden, (on)bewerkte edelmetalen, edelstenen, kunstvoorwerpen en dergelijke. 

Keuze: laad- losmaterieel

Aanvullend kunt u laad- en losmaterieel verzekeren tegen plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf.

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Ontstaat er schade aan derden door het laden en/of vervoeren van gevaarlijke stoffen? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

De aansprakelijkheid voor schade door of met gevaarlijke stoffen is gebaseerd op het risicoprincipe. Het laden van gevaarlijke stoffen is al voldoende voor aansprakelijkheid. Zelfs wanneer pas bij schade blijkt, dat er vermoedelijk gevaarlijke stoffen in het spel zijn, geldt automatisch de aangepaste aansprakelijkheidslimiet.

Keuze: Hulpverlening

Kiest u voor volledige casco dan is hulpverlening verzekerd bij een ongeval  in het buitenland waardoor de vrachtwagen zodanig wordt beschadigd, dat hiermee niet meer verantwoord kan worden gereden of dat de bestuurder door deze gebeurtenis niet meer in staat is deze te besturen. Vergoed worden de gemaakte kosten van repatriëring.

Extra informatie

Wij vergoeden de kosten gemaakt in verband met repatriëring van de bestuurder of bijrijder. Repatriëring betekent dat wij de bestuurder en/of bijrijder vanuit het buitenland naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de situaties waarin recht op hulpverlening bestaat.

Keuze: Schadeverzekering Inzittenden

Wij vergoeden schade die inzittenden, waaronder begrepen de bestuurder, lijden als gevolg van een ongeval.

Extra informatie

Het gaat hier om schade als gevolg van lichamelijk letsel en of om beschadiging of het verloren gaan van in of op het motorrijtuig aanwezige, tot de privé-sfeer behorende persoonlijke eigendommen. Affectieschade is uitgesloten.

Schade aan een ander voertuig

De aansprakelijkheid voor schade toegebracht door een gemachtigd bestuurder aan een ander motorrijtuig, aanhanger of oplegger van u, uw bedrijf of van de onderneming behorende tot hetzelfde concern als uw bedrijf.

Extra informatie

Deze dekking geldt niet als de schade wordt toegebracht in een door u in gebruik zijnd gebouw of wanneer de krachtens een andere  verzekering aanspraak op vergoeding kan of zou kunnen worden gemaakt. Gevolgschade is uitgesloten.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs, door misbruik van alcohol of drugs of of door deelname aan behendigheids- en snelheidsritten en wedstrijden. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige uitsluitingen de polisvoorwaarden of raadpleeg uw adviseur.

Auto-electronica

Schade aan uw auto-electronica is niet standaard meeverzekerd.

Aansprakelijkheid werkrisico

Onder werkrisico wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden anders dan het vervoeren van goederen. Zoals laden, lossen en kiepen. De schade die hierdoor ontstaat is niet verzekerd.

Laad- en losmateriaal

Laad- en losmateriaal is niet standaard verzekerd.

Aansprakelijkheid werkrisico

Onder werkrisico wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden anders dan het vervoeren van goederen. De schade die hierdoor ontstaat is niet verzekerd.

Opzicht

Van deze verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade die aan een verzekerde in eigendom toebehoren of die verzekerde vervoert, in gebruik, ter bewerking, in behandeling, in bewaring, in huur of om welke andere reden ook onder zich heeft (opzicht).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan bijvoorbeeld een WA (Beperkt) cascoverzekering of Rechtsbijstandsverzekering verkeer. Raadpleeg hiervoor uw adviseur.

Extra informatie

Raadpleeg voor meer informatie over de geldende dekkingsbeperkingen uw adviseur.

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per aanspraak van toepassing. Dit bedrag staat in de polis genoemd.

Beveiliging

Voor de beveiliging van uw aanhanger of oplegger gelden bepaalde vereisten.

Reparatie

Als de reparatiekosten als gevolg van een gedekte schade minder zijn dan € 2.000,00 exclusief BTW dan kunt u zonder voorafgaande toestemming de schade meteen laten herstellen. Dan moet u ons dit van tevoren melden en de eventueel te vervangen onderdelen bewaren.

Schade aan een ander motorrijtuig

Als schade door een gemachtigd bestuurder wordt toegebracht aan een andere vrachtwagen, aanhanger of oplegger van uzelf of de groep waar uw bedrijf deel van uitmaakt, dan is dat verzekerd voorzover niet krachtens een andere verzekering aanspraak op vergoeding van de schade kan worden gemaakt of zou kunnen worden gemaakt.

Schade door lading verzekerd onder een andere polis

Uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lading, die zich bevindt op, wordt vervoerd met, valt van of is gevallen van uw vrachtwagen of verzekerde aanhanger of oplegger is niet verzekerd als de aansprakelijkheid op een andere polis is verzekerd of verzekerd zou zijn.

WA

Deze verzekering biedt dekking voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht met of door de vrachtwagen, de aanhanger of oplegger tot voor alle verzekerden tezamen maximaal het verzekerde bedrag zoals dat op het polisblad onder 'WA' staat vermeld.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waarvoor een voor het object afgegeven Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is. Bij de polis krijgt u deze groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door

Extra informatie

Op verzoek van verzekeraar dient u de orinele tachograafschijf ter beschikking te stellen voor het maken van een tacho-analyse. Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Beloning bij geen schade

Voor zover overeengekomen kunt u voor elk jaar dat u geen schade claimt, premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering tot twee maanden voor de contractvervaldatum schriftelijk opzeggen. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.