Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt de vermogenspositie van uw bedrijf tegen schadeclaims en biedt dekking voor uw aansprakelijkheid voor schade van derden door fouten in uw beroepsuitoefening en door fouten van anderen waarvoor u verantwoordelijk bent. 

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid voor schade van derden (onder wie uw opdrachtgevers) als gevolg van gemaakte fouten in uw beroepsuitoefening.

Extra informatie

Onder een fout wordt verstaan een nalatigheid, vergissing, verzuim, onachtzaamheid en dergelijke begaan bij de uitvoering van werkzaamheden.

Wie zijn verzekerd?

Uw bedrijf, uw medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, medebeleidsbepalers en toezichthouders. Ook uw eventuele aansprakelijkheid voor ingeschakelde derden is verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten van verweer, schaderegelingskosten en bereddingskosten.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed over het gedekte gedeelte. Op deze kosten is geen eigen risico van toepassing.

Keuze: uitloop

Stelt iemand u ná het beëindigen van de verzekering aansprakelijk voor een fout die vóór de einddatum gemaakt is? Dan is dat niet altijd standaard verzekerd.

Extra informatie

Raadpleeg voor het verzekeren van uitloop uw adviseur.

Keuze: kantoorrisico

Met deze dekking bent u verzekerd als iemand u aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die u of uw medewerker heeft veroorzaakt.

Extra informatie

Raadpleeg voor het verzekeren van kantoorrisico uw adviseur.

Verzekerd bedrag

Per aanspraak en per contractjaar maximaal het in de polis vermelde verzekerd bedrag van de schade (na aftrek van het eigen risico). Zo nodig vergoeden wij hierboven de kosten van verweer, de schaderegelingskosten, de bereddingskosten en de wettelijke rente overeenkomstig het bepaalde in de polis.

Wat is niet verzekerd?

  • Omstandigheden die een verzekerde bekend waren, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, ontwikkeling, implementatie, aanpassing en onderhoud van software, advisering ten aanzien van aanschaf, gebruik en toepassing van hardware en software,  kasbeheer, kasbetalingen, molest en atoomkernreacties.

Kostenoverschrijding

Schade door overschrijding van de kosten door foute begrotingen of prijsberekeningen is niet verzekerd.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet of door fraude is veroorzaakt en schade door vermogensdelicten zoals ondermeer diefstal, afpersing, verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte.

Extra informatie

Bij opzet door een ondergeschikte behouden de overige verzekerden recht op dekking, mits hen ter zake van het opzet geen enkel verwijt treft.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die vóór de ingangsdatum gemaakt is? Dan is dat niet altijd standaard verzekerd.

Extra informatie

Indien u kunt aantonen dat u ten tijde van het begaan van de fout (elders) voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was, dan biedt de verzekering veelal dekking voor fouten begaan voor de ingangsdatum van de verzekering. Er is geen dekking voor fouten die u al kende voor het sluiten van de verzekering.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Schade waarvoor u als bestuurder, commissaris/ toezichthouder of als medebeleidsbepaler van een rechtspersoon wordt aangesproken.

Opnieuw leveren product of dienst

Kosten ontstaan door of verband houdende met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of onder verantwoordelijkheid van u uitgevoerde werkzaamheden, dan wel geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerde werkzaamheden.

Honorarium, salaris, verschotten en onkosten

Het honorarium, salaris, de verschotten en onkosten van een verzekerde zelf, indien een verzekerde deze tengevolge van een door hem gemaakte fout niet aan zijn cliënt in rekening kan brengen of deze cliënt het recht heeft deze van hem terug te vorderen.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Een boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of dergelijk beding, behalve indien en voor zover een verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk zou zijn (geweest). 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking onder deze verzekering is beperkt tot uw aansprakelijkheid voor fouten in uw beroepsuitoefening, binnen de in de polis genoemde hoedanigheid.

Extra informatie

De verzekering geldt voor de activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid als vermeld op het polisblad. Meld uitbreiding of wijziging van activiteiten tijdig. Deze zijn pas verzekerd als wij dat uitdrukkelijk hebben bevestigd. Raadpleeg voor overige beperkingen van de dekking de polisvoorwaarden of uw adviseur.

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per aanspraak van toepassing. Dit staat in de polis genoemd. Het eigen risico geldt niet voor de kosten van verweer, de schaderegelingskosten, de bereddingskosten en de wettelijke rente.

Waar ben ik gedekt?

Tenzij anders vermeld op het polisblad bent u overal ter wereld gedekt, echter de aanspraak moet worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie en op de aanspraak moet het recht van een lidstaat van de Europese Unie van toepassing zijn.  

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Extra informatie

Als de premie gebaseerd is op variabele gegevens, zoals loon en omzet, wordt een voorschotpremie vastgesteld. Binnen zes maanden na afloop van het contractjaar dient u de verzochte gegevens aan ons te verstrekken zodat wij de verschuldigde premie definitief kunnen vaststellen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. De verzekering eindigt direct en automatisch bij faillissement. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De verzekering eindigt direct en automatisch in geval van en op het moment van faillissement, beëindiging van de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten, onder curatele stelling of overlijden van verzekeringnemer.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering tot twee maanden voor de contractvervaldatum schriftelijk opzeggen. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.