Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of met uw bestelauto('s). De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt ervoor kiezen om ook schade aan uw bestelauto te verzekeren. De aanvullende dekkingen kiest uzelf.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bedrijfsauto('s) verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw bestelauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen of aan een ander motorrijtuig, aanhanger of oplegger van uzelf. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lading valt onder deze verzekering.

Extra informatie

Als door een gemachtigd bestuurder schade wordt toegebracht aan een ander motorrijtuig, aanhanger of oplegger van uzelf dan is de daaruit voortvloeiende gevolgschade niet verzekerd.

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak en joyriding wordt vergoed. Redelijke kosten die worden gemaakt om uw bestelauto te bergen en van vervoer naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf, alsmede kosten als gevolg van bewaking en stalling zijn verzekerd.

Extra informatie

Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: volledig Casco

Hierbij bent u verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing.

Extra informatie

Bij diefstal van de bestelauto wordt de schade vergoed als de bestelauto goed beveiligd was.

Hulpverlening

Hulpverlening bij stranding door een ongeval met de bestelauto waardoor hiermee niet meer kan worden gereden of als de bestuurder hierdoor niet meer in staat is de bestelauto te besturen. Als u door een mechanisch gebrek aan uw bestelauto of uw aanhanger uw reis buiten Nederland niet kan voortzetten kunt u aanspraak maken op hulpverlening.

Extra informatie

Wij vergoeden de kosten voor onder andere slepen en repatriëring.

Keuze: auto-elektronica en/of accessoires

Schade aan uw auto-elektronica en/of aan de accessoires is meeverzekerd. De maximale vergoeding bedraagt € 500,00 exclusief BTW.

Extra informatie

Auto-elektronica betreft o.a. een boordcomputer, een radio- en CD-speler (inclusief versterker, booster, equalizer en slede) en speakers.

De schade aan of verlies van accessoires is alleen verzekerd, indien de aanschafwaarde daarvan zonder enige korting in het verzekerd bedrag van het object is opgenomen.

Aanhangers en opleggers

U kunt het combinatierisico meeverzekeren, dan is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of met een willekeurige aanhanger of oplegger verzekerd zolang deze is gekoppeld aan uw bestelauto of losgemaakt maar nog niet veilig buiten het verkeer gebracht.

Keuze: Schadevergoeding inzittenden

Wij vergoeden schade die inzittenden, waaronder begrepen de bestuurder, lijden als gevolg van een (verkeers)ongeval. Het gaat hier om schade als gevolg van lichamelijk letsel en of om beschadiging of het verloren gaan van in of op het motorrijtuig aanwezige, tot de privésfeer behorende persoonlijke eigendommen. Affectieschade is uitgesloten.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door: opzet, rijden zonder geldig rijbewijs, misbruik van alcohol of drugs, deelname aan snelheids- of behendigheidssritten en wedstrijden. Schade veroorzaakt terwijl het object is verhuurd of wordt gebruikt voor bedrijfsmatig personenvervoer tegen betaling of voor andere doeleinden dan opgegeven aan ons of door de wet is toegestaan.

Extra informatie

In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De aansprakelijkheid voor schade aan zaken die u in eigendom toebehoren of die u vervoert, in gebruik, ter bewerking, in behandeling, in bewaring, in huur of om welke andere reden ook onder u heeft (opzicht). Raadpleeg voor overige de dekkingsbeperkingen het bepaalde in de polisvoorwaarden of raadpleeg uw adviseur.

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat in de polis genoemd.

Beveiliging

Voor de beveiliging van uw voertuig gelden bepaalde vereisten.

Reparatie

Als de reparatiekosten van een gedekte schade minder zijn dan € 1.000,00 exclusief BTW dan kunt u zonder voorafgaande toestemming de schade meteen laten herstellen. Dan moet u ons dit wel van tevoren melden en de eventueel te vervangen onderdelen bewaren.

Hulpverlening

Bij  Hulpverlening  bestaat er uitsluitend recht op dekking als onmiddellijk na de gebeurtenis de hulp wordt ingeroepen van de VHD Alarmcentrale.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waarvoor een voor het object afgegeven Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is en tijdens vervoer te water tussen deze landen. Bij uw polis krijgt u deze groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door

Extra informatie

Bij reparaties bent u gehouden de originele reparatienota’s aan ons toe te sturen. U moet uw volledige medewerking verlenen aan de schaderegeling. Bij diefstal en andere strafbare handelingen is aangifte verplicht. Stalling in het buitenland langer dan acht weken moet u melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per kwartaal of  eenmaal per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of via uw assurantietussenpersoon.

Beloning bij geen schade

Indien overeengekomen kunt u voor elk jaar dat u geen schade claimt, premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De verzekering eindigt automatisch als u ons bericht dat u geen belang meer heeft bij het verzekerde motorrijtuig en de feitelijke macht daarover heeft verloren, dat het motorrijtuig totaal verloren is gegaan, het motorrijtuig in het buitenland wordt gestald en/of een buitenlands kenteken gaat voeren en als u ophoudt domicilie in Nederland te hebben.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering tot twee maanden voor de contractvervaldatum schriftelijk opzeggen. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.