Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen, medebeleidsbepalers en/of vereffenaars tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als gevolg van een voorval begaan in de verzekerde hoedanigheid.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid ontstaan door een handelen of nalaten als een bestuurslid, commissaris medebeleidsbepaler en/of vereffenaar van een rechtspersoon of groep van rechtspersonen. Naast vergoeding van vermogensschade komt voor vergoeding in aanmerking de in de polis genoemde kosten van verweer, beredding en rehabilitatie.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Aansprakelijkheid door het op een onjuiste wijze uitvoeren van werkzaamheden is verzekerd. Uitsluitend de aanspraak tot vergoeding van vermogensschade is verzekerd. Niet verzekerd is personenschade en zaakschade.

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad is verzekerd. Uitsluitend de aanspraak tot vergoeding van vermogensschade is verzekerd. Niet verzekerd is de  veroorzaakte personenschade en zaakschade.

Interne en externe aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken door de door u bestuurde organisatie (interne aansprakelijkheid) en er is dekking voor aanspraken door derden (externe aansprakelijkheid).

Onderlinge aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken van de ene bestuurder tegen de andere bestuurder.

Extra informatie

Uw aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door een collega bestuurder is ook gedekt.

Juridische hulp

Met toestemming of op ons verzoek gemaakte kosten van (assistentie bij) verweer tegen aanspraken, ook al zijn deze ongegrond, inclusief proceskosten, kosten van verweer in een strafrechtelijke of administratieve procedure alsmede in een procedure van toezichthoudende aard, bereddingskosten en rehabilitatiekosten.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed over het gedekte gedeelte. Op deze kosten is geen eigen risico van toepassing.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die vóór de ingangsdatum gemaakt is? Dan is dat niet altijd standaard verzekerd. Raadpleeg voor het verzekeren van inloop uw adviseur.

Keuze: uitloop

Stelt iemand u ná het beëindigen van de verzekering aansprakelijk voor een fout die vóór de einddatum gemaakt is? Dan is dat niet altijd standaard verzekerd. Raadpleeg voor het verzekeren van uitloop uw adviseur.

Rechtsopvolgers/ wettelijk vertegenwoordigers

Stelt iemand uw rechtsopvolgers in het geval van overlijden, of uw wettelijk vertegenwoordigers in geval van onbekwaamheid, onvermogendheid of faillissement aansprakelijk dan valt dit onder de verzekering mits de aanspraak direct voortvloeit uit een aanspraak tegen u.

Echtgenoten/ geregistreerde partners

Stelt iemand uw wettelijke echtgenoot, uw geregistreerd partner aansprakelijk dan valt dat onder de verzekering mits de aanspraak rechtstreeks voortvloeit uit een aanspraak tegen u.

Aansprakelijkheid tijdens oprichtingsfase

Stelt iemand u  aansprakelijk voor schade als gevolg van een doen of nalaten tijdens de oprichtingsfase van een nieuw opgerichte dochteronderneming dan is dat verzekerd. Deze verzekering biedt uitsluitend dekking voor aanspraken tot vergoeding van vermogensschade niet zijnde personenschade en zaakschade.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door persoonlijke bevoordeling of door bewust handelen in strijd met de statuten. Of schade door bewust handelen in strijd met de belangen van de rechtspersoon of groep van rechtspersonen.

Extra informatie

Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle geldende uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Opzet fraude vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diesfstal, afpersing, verduistering, bedrog of valsheid in geschrifte.

Boetes, dwangsommen en punitive damages

Aanspraken die verband houden met  boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of dergelijk bedingen, behalve als en voor zover een verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk zou zijn (geweest). Daarnaast zijn  aanspraken verband houdend met opgelegde dwangsommen en boetes van afdwingend en bestraffend karakter uitgesloten.

Amerika

Geen dekking voor Amerikaanse wetgeving inzake pensioenen en geen dekking voor Amerikaanse wetgeving inzake aandelen.

Molest en atoomkernreacties

Aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit atoomkernreacties of molest.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking onder deze verzekering is beperkt tot aansprakelijkheid voor handelen of nalaten in de op de polis  genoemde verzekerde hoedanigheid. Verder is de dekking beperkt per aanspraak en per contractjaar tot ten hoogste het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag.

 

Extra informatie

De verzekering geldt voor de activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid als vermeld op het polisblad. Meld uitbreiding of wijziging van activiteiten tijdig. Deze zijn pas verzekerd als wij dat uitdrukkelijk hebben bevestigd. Raadpleeg voor overige beperkingen van de dekking de polisvoorwaarden of uw adviseur.

Eigen risico

Voor deze verzekering is geen eigen risico van toepassing.

Faillisement

De verzekering eindigt tussentijds en automatisch bij faillissement. U heeft dan drie maanden de tijd om ons aanbod tot het verzekeren van uitlooprisico te accepteren. Raadpleeg voor het verzekeren van uitlooprisico uw adviseur.

Materiële wijzigingen

Bij een materiële wijziging  wordt tot aan de eerstkomende contractvervaldatum  uitsluitend dekking verleend voor uw aansprakelijkheid als gevolg van een voorval begaan voor de datum van een materiële wijziging. Meld materiële wijzigingen tijdig.

Extra informatie

Bij een materiële wijziging bepaalt een ander dan voorheen het beleid, zoals bij fusie, overname, of als een derde op andere wijze (in)direct meer dan de helft van de stemrechten in de vergadering van aandeelhouders verkrijgt of het recht verkrijgt de meerderheid van de bestuurders of commissarissen te benoemen en/of te ontslaan. Raadpleeg de polisvoorwaarden en/of uw adviseur voor verdere informatie.

Dochtermaatschappijen

De dekking voor nieuw verworven en voor nieuw opgerichte dochtermaatschappijen is beperkt. Ook is de dekking beperkt als u tijdens de looptijd van de verzekering de zeggenschap over een dochtermaatschappij verliest. Raadpleeg voor deze beperkingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd met uitzondering van aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt en/of die onderworpen zijn aan het recht van de USA en/of Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om  schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door.

Extra informatie

U moet ons zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee maanden schriftelijk informeren over uw faillissement en over een materiële wijziging. Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Extra informatie

Als de premie gebaseerd is op variabele gegevens, zoals loon en omzet, wordt een voorschotpremie vastgesteld. Binnen zes maanden na afloop van het contractjaar dient u de verzochte gegevens aan ons te verstrekken zodat wij de verschuldigde premie definitief kunnen vaststellen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. De verzekering eindigt direct en automatisch bij faillissement. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De verzekering eindigt direct en automatisch in geval van en op het moment van faillissement. In het geval van een materiële wijziging als genoemd in de polis eindigt de verzekering direct en automatisch per eerstkomende contractvervaldatum. U heeft dan drie maanden de tijd om ons aanbod tot het verzekeren van uitlooprisico te accepteren. Raadpleeg voor het verzekeren van uitlooprisico uw adviseur.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering tot twee maanden voor de contractvervaldatum schriftelijk opzeggen. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.