Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert schade aan uw bedrijfsgebouwen. Het gaat daarbij o.a. om schade als gevolg van brand, ontploffing, lucht- en/of ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning en/of inductie, storm, water- en/of neerslag, inbraak alsmede vandalisme na inbraak.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsgebouwen zijn o.a. verzekerd bij schade als gevolg van brand, ontploffing, lucht- en/of ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning en/of inductie, storm, water- en/of neerslag, inbraak alsmede vandalisme na inbraak.

Extra informatie

Indien het verzekerd bedrag van het gebouw daarvoor ruimte biedt, dekt deze verzekering tevens schade door een gedekte gebeurtenis aan zonnestroominstallaties welke voor risico en rekening van u zijn. In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de gedekte en niet gedekte gebeurtenissen.

Verzekerd bedrag

Deze verzekering geeft u bij schade recht op vergoeding van de herstelkosten of schade op grond van herbouw-, verkoop- of sloopwaarde. Het verzekerd bedrag dient u altijd vast te stellen op basis van herbouwwaarde.

Extra informatie

Indien u uw gebouwen volgens artikel 7:960 BW laat taxeren, dan wordt het verzekerd bedrag vastgesteld op het bedrag van de taxatie, vanaf de dag dat wij in het bezit zijn gesteld van het taxatierapport. In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de vergoedingen en voorwaarden.

Extra kosten na schade

Boven het verzekerd bedrag geeft deze verzekering recht op een gelimiteerde vergoeding van bereddings- en opruimingskosten en kosten op (dwingende) last van de overheid.

Huur

Huurderving gedurende maximaal 52 achtereenvolgende weken indien en voor zover dit géén onderdeel is van de vergoeding van bedrijfsschade tot een maximum van 10% van het verzekerd bedrag van het betreffende gebouw.

Tuinaanleg

Schade aan tuinaanleg met alles wat daartoe behoort, alsmede de bestrating tot een maximum van EUR 25.000,00 per gebeurtenis. Niet verzekerd is schade door storm, diefstal, vandalisme en water- en neerslag.

Milieubescherming Basis

Onder deze rubriek is water- en bodemverontreiniging verzekerd die uitsluitend een gevolg is van brand en/of ontploffing op het risico-adres zoals vermeld op het polisblad. Niet verzekerd is schade door asbest, biodiversiteitsschade en inkomende milieuschade.

Extra informatie

De Milieubescherming Basis is alleen van kracht indien dit op het polisblad is vermeld.

Keuze: Milieubescherming Uitgebreid

Onder deze aanvullende rubriek is water- en bodemverontreiniging verzekerd alsmede verontreiniging door asbest, biodiversiteitsschade en inkomende milieuschade (gelimiteerd), veroorzaakt door alle gedekte gebeurtenissen op het risico-adres zoals vermeld op het polisblad.

Extra informatie

De Milieubescherming Uitgebreid is alleen van kracht indien dit op het polisblad is vermeld.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van molest, atoomkernreacties, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en overstromingen. Ook schade veroorzaakt door constructiefouten, slijtage, achterstallig onderhoud, opzet, bewuste of onbewuste roekeloosheid (eigen schuld) en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade als gevolg van grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouwen horen.

Roerende zaken

Als u alleen uw gebouwen verzekert, vergoeden wij géén schade aan uw bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen.

Neerslag

Uitgesloten is schade door neerslag binnengekomen als gevolg van openstaande ramen, deuren, luiken en/of ventilatieopeningen en vochtdoorlating van muren.

Funderingen

Funderingen zijn alleen meeverzekerd indien u aangeeft deze te willen meeverzekeren en dit is vermeld op het polisblad.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risicobedrag per gedekte gebeurtenis staat op het polisblad vermeld.

Afspraken

Indien u de preventievoorschriften en/of -verplichtingen m.b.t. het in goede bedrijfsvaardige toestand houden van uw of door u in gebruik zijnde gebouwen niet nakomt, verliest u het recht op schadevergoeding onder deze verzekering, tenzij u bewijst dat de schade hierdoor niet is (mede)veroorzaakt of vergroot.

Leegstand

In geval van leegstand, buiten gebruikstelling of kraken van uw gebouwen wordt de dekking vanaf wijzigingsdatum beperkt tot de gebeurtenissen brand, ontploffing, blikseminslag, lucht- en ruimtevaartuigen en storm. Deze beperkte dekking geldt eveneens voor gebouwen welke tijdens de aanvang van deze verzekering nog niet permanent in gebruik zijn.

Lichtreclame, zonneschermen, parkeerinstallaties en -automaten en/of camera’s

Die zich bevinden buiten/nabij het gebouw op het op het polisblad vermelde risico-adres, zijn verzekerd als deze zijn (mee)verzekerd als gebouwen, met uitzondering van schade door diefstal, inbraak, vandalisme, relletjes en/of opstootjes.

Waar ben ik gedekt?

Verzekerd is schade aan uw gebouwen op het risico-adres zoals vermeld op het polisblad, tenzij anders bepaald in de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, meewerken aan inspecties, voorzorgsmaatregelen nemen en veranderingen in uw situatie doorgeven. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering vangt aan om 12:00 (’s middags) op de betreffende ingangsdatum en eindigt om 12:00 (’s middags) op de contractvervaldatum.

Extra informatie

Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractvervaldatum schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.