Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is uitsluitend bestemd voor autorijschoolhouders. De bromfietsverzekering vergoedt schade die met of door uw bromfiets wordt toegebracht aan personen en/of zaken van anderen. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of met uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw bromfiets schade veroorzaakt aan anderen of andermans spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Diefstal of total loss

U kunt zich verzekeren voor schade door diefstal, verduistering of totaal verlies. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering. Bij diefstal, verduistering en totaal verlies van uw bromfiets krijgt u de dagwaarde vergoed. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Extra informatie

Kiest u voor een Cascoverzekering dan vindt bij totaal verlies de vergoeding plaats op basis van de cataloguswaarde van de bromfiets in standaarduitvoering of -uitrusting op het moment van afgifte van het kentekenbewijs vermeerderd met de waarde van eventuele meeruitvoering. Bij (poging tot) diefstal buiten een afgesloten ruimte moet u de bromfiets  ook met een ART goedgekeurd motorslot hebben afgesloten.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, explosie, zelfontbranding en kortsluiting, óók als dat het gevolg is van een eigen gebrek, storm, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met vogels of loslopende dieren is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering. De vergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Schade aan uw eigen bromfiets is bij een Cascoverzekering verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is. Onder deze dekking is schade door (een poging) tot diefstal of verduistering, totaal verlies, brand, explosie, zelfontbranding, kortsluiting en natuurgweld standaard meeverzekerd. De vergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde.

Extra informatie

Bij totaalverlies van de bromfiets vindt vergoeding plaats op basis van de cataloguswaarde. Wilt u meer informatie over de onder de cascoverzekering geboden dekking? Raadpleeg dan de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Keuze: Schadeverzekering Opzittenden

Wij vergoeden schade die opzittenden, waaronder begrepen de bestuurder, lijden als gevolg van een (verkeers)ongeval tot ten hoogste het op de polis vermelde verzekerd bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen. Affectieschade vergoeden wij niet.

Extra informatie

Het gaat hier om schade als gevolg van lichamelijk letsel en of om beschadiging of het verloren gaan van op de bromfiets aanwezige, tot de privésfeer behorende persoonlijke eigendommen. Raadpleeg de polisvoorwaarden en/of uw adviseur voor meer informatie over de geboden dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur, of gebruik van de bromfiets voor bezorg- en koeriersdiensten of voor andere doeleinden dan opgegeven aan de verzekeraar of door de wet is toegestaan. Schade door of ontstaan uit molest is uitgesloten. 

Extra informatie

Raadpleeg voor overige uitsluitingen de polisvoorwaarden of raadpleeg uw adviseur.

Technische wijzigingen

Niet verzekerd is schade als de bromfiets een technische wijziging heeft ondergaan die in strijd is met de wettelijke bepalingen en de begripsomschrijving als vermeld in de polisvoorwaarden.

Racebanen, snelheidsritten en wedstrijden

Uitgesloten van dekking is de aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens verblijf op racebanen en circuits, tijdens het oefenen voor of deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of wedstrijden.

Schade aan bestuurder, bromfiets en aan zaken en/of dieren

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan de bestuurder van de bromfiets, toegebracht aan de bromfiets zelf,  aan zaken en/of dieren die zich bevinden in, op of aan, dan wel vallen van de bromfiets, die in eigendom aan u toebehoren of die u onder u heeft (opzicht).

Extra informatie

Raadpleeg voor een volledig overzicht van de geldende uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan bijvoorbeeld een (Beperkt)cascoverzekering en/of een Schadeverzekering Opzittenden af. Raadpleeg hiervoor uw adviseur.

 

Eigen risico

Soms is er een eigen risicobedrag per aanspraak van toepassing. Dit bedrag staat in de polis genoemd.

Schade aan een ander motorrijtuig van uzelf

Als schade door een gemachtigd bestuurder van de bromfiets wordt toegebracht aan een ander motorrijtuig van uzelf dan is dat verzekerd voorzover niet krachtens een andere verzekering aanspraak op vergoeding van de schade kan worden gemaakt of zou kunnen worden gemaakt.

Schade door lading

Uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lading, die zich bevindt op, wordt vervoerd met, valt van of is gevallen van uw bromfiets is niet verzekerd als de aansprakelijkheid op een andere polis is verzekerd of verzekerd zou zijn.

Vergoeding zaakschade bij Schadeverzekering Opzittenden

Bij een Schadeverzekering Opzittenden worden bij zaakschade uitsluitend de reparatiekosten vergoed tot maximaal de dagwaarde onmiddellijk voorafgaand aan het ontstaan van de schade onder aftrek van de restantwaarde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waarvoor een voor de bromfiets afgegeven Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is en tijdens vervoer over water tussen deze landen. Bij uw polis krijgt u deze groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken, zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal of per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering tegen de contractsvervaldatum schriftelijk opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.