Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Raakt uw werknemer door een verzekerd ongeval blijvend invalide? Of overlijdt hij binnen twee jaar na de dag waarop dit ongeval hem is overkomen? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw werknemers.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Als uw werknemer als gevolg van een verzekerd ongeval binnen twee jaar na de dag waarop hem dit ongeval is overkomen overlijdt of blijvend invalide wordt, keert de verzekering uit. Raadpleeg voor meer informatie over wanneer er sprake is van een verzekerd ongeval uw polisvoorwaarden of uw adviseur.

Extra informatie

De premie en voorwaarden gelden voor de activiteiten zoals vermeld in de polis. Als u van plan bent de aard van uw bedrijf te wijzigen of (neven) werkzaamheden van een ander soort uit te oefenen, meld dit ons. Dit kan gevolgen hebben voor uw dekking.

Blijvende invaliditeit

Zodra er een stabiele toestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast. De uitkering is daarvan afhankelijk. Daarom duurt het soms langer voordat wij de uitkering betalen. Als één jaar nadat het ongeval heeft plaatsgevonden de mate van blijvende invaliditeit nog niet is vastgesteld, betalen wij rente over het uit te keren bedrag.

Extra informatie

De uitkering wegens blijvende invaliditeit wordt gebaseerd op een vast en onveranderlijk percentage van het verzekerde bedrag zoals in de polis vermeld. In de polis staat ook vermeld of, wanneer en welke rente wij over het uit te keren bedrag vergoeden. Voor meer informatie raadpleeg de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Overlijden

De erfgenamen van uw werknemer krijgen bij overlijden als gevolg van een verzekerd ongeval het verzekerd bedrag uitgekeerd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als het ongeval veroorzaakt of ontstaan is met opzet of met goedvinden van verzekerde of iemand die belang heeft bij de uitkering, door een (poging tot een) misdrijf, door een vechtpartij of een waagstuk.

Alcohol en drugs

Wij keren niet uit als het ongeval veroorzaakt is door het gebruik van alcohol of drugs.

Zelfmoordpoging

Wij keren niet uit bij een zelfmoordpoging.

Molest en atoomkernreacties

Wij keren niet uit bij een ongeval veroorzaakt of ontstaan uit molest of opgetreden door, bij of voortvloeiende uit een atoomkernreactie onverschillig hoe deze reactie is ontstaan.

Extra informatie

Onder molest wordt verstaan: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Raadpleeg voor meer informatie de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Allergische reacties en ontstekingen

Geen recht op uitkering bestaat ter zake van bepaalde allergische reacties, spit, spierverrekkingen, zweepslag, krakende peesschede-ontsteking, tennis- en golfarm, ontstekingen in het schoudergewricht, ingewandsbreuk en van uitstulping van een tussenwervelschijf.

Extra informatie

Raadpleeg voor een volledig overzicht van wat is uitgesloten onder deze verzekering de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Ongeval tijdens rijden of bij deelname aan risicovolle evenementen

Geen recht op uitkering bestaat als het ongeval veroorzaakt is tijdens het rijden als bestuurder op een motorfiets (scooter), tijdens (het oefenen voor) deelname aan snelheidswedstrijden of -ritten, skiwedstrijden, berg- en gletsjertochten, parachutespringen, bungy-jumping, skispringen of sporten die niet als amateur worden beoefend.

Extra informatie

Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit is beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag als vermeld in de polis. Voor alle bij één en dezelfde gebeurtenis betrokken personen tezamen wordt nooit meer uitgekeerd dan € 1.000.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Raadpleeg uw polisvoorwaarden en/of uw adviseur voor meer informatie over de geldende dekkingsbeperkingen, verjaring en verval van het recht op een uitkering.

Einde van de dekking

De dekking onder deze verzekering eindigt aan het einde van het verzekeringsjaar waarin uw werknemer de in de polis vermelde leeftijd heeft bereikt, de 30e dag nadat hij ophoudt zijn woonplaats in Nederland te hebben, op de dag van beëindiging van zijn dienstverband bij verzekeringnemer of lidmaatschap en op het tijdstip van zijn overlijden.

Verwijtbaarheid werkgever

Als het ongeval is ontstaan doordat bij het uitvoeren van het beroep van verzekerde door de werkgever verwijtbaar niet is voldaan aan het bepaalde in de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbobesluit en de toepasselijke Milieuwetgeving vervalt het recht op een uitkering.

Misleiding

Geen recht op uitkering bestaat als u, uw werknemer of de begunstigde(n) de verplichtingen uit de polisvoorwaarden niet is/zijn nagekomen met het opzet verzekeraars te misleiden.

Extra informatie

Raadpleeg de polisvoorwaarden en/of uw adviseur voor meer informatie over verjaring en verval van recht op een uitkering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd op voorwaarde dat uw werknemer zijn woonplaats heeft in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij een ongeval moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer een ongeval heeft gehad of als gevolg van een ongeval is overleden. U moet er samen met de werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer herstelt en aan het werk kan.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden kunt u uw verplichtingen en die van verzekerde bij een ongeval nalezen. Heeft u hierover vragen raadpleeg dan uw adviseur.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen wij niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Extra informatie

Voor zover in de polis geen vaste premie is vermeld, is de in de polis genoemde premie slechts een voorlopige premie. U bent gehouden ons binnen 5 maanden na het einde van een verzekeringsjaar de verzochte informatie te verschaffen zodat wij de definitieve premie kunnen vaststellen. Als deze definitieve premie meer is dan de voorlopige premie, dan brengen wij het meerdere achteraf bij u in rekening.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft, het aantal werknemers en de lonen of verzekerde bedragen van uw werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in de polis staat vermeld. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Deze verzekering kan tot twee maanden voor de contractvervaldatum schriftelijk worden opgezegd. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.