Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan: (i) stationair opgestelde computerapparatuur en netwerkcomponenten zoals: mainframes, servers, pc's, beeldschermen en printers, (ii) transportabele computerapparatuur en/of (iii) de apparatuur vermeld op het polisblad of op een objectenlijst.

Extra informatie

Voorbeelden van transportabele computerapparatuur zijn: laptops, notebooks, palmtopcomputers, printers, scanners, modems en beamers.

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is elke plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging van het verzekerde object ongeacht of deze veroorzaakt is door de aard of een gebrek van een object dan wel door eigen schuld. Ook is verzekerd diefstal na braak aan het pand of het gedeelte van het pand waar de verzekerde objecten staan opgesteld.

Extra informatie

Deze verzekering dekt mede het risico van transport en/of verblijf binnen de Benelux en Duitsland voor die onderdelen die in verband met een gedekte schade elders moeten worden gerepareerd. De dekking is beperkt tot EUR 25.000,00 per gebeurtenis. Het bewerkingsrisico is uitgesloten. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Opruimingskosten

De opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 50% van het verzekerde bedrag per in het polisblad genoemde (sub)groep: stationair opgestelde computerapparatuur, transportabele computerapparatuur en evt. nader omschreven apparatuur per risicoadres verzekerd.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de reparatie-, bereddings-, conversie- en implementatiekosten tot in de polisvoorwaarden genoemde maximum bedragen.

Keuze: extra kosten

Vergoeding voor extra kosten die u noodzakelijkerwijs moet maken om stagnatie in het bedrijf te voorkomen, op te heffen of te verminderen na een gedekte materiële schade. De dekking is alleen van kracht als de extra kosten rechtstreeks voortvloeien uit een materiële schade aan de verzekerde objecten. 

Extra informatie

Deze verzekering dekt ook de noodzakelijk te maken aanloopkosten en de gemaakte meerkosten voor overwerk. Raadpleeg voor verdere informatie over de voorwaarden en beperking van deze dekking de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Keuze: reconstructiekosten

Vergoed worden reconstructiekosten die door verzekerde voor de voortzetting van het bedrijf noodzakelijk zijn gemaakt en direct voortvloeien uit een gedekte schade aan een of meer in de polis genoemde objecten. Ook zijn deze kosten ontstaan door een materiële beschadiging door diefstal na braak van de informatiedrager tijdens transport verzekerd.

Extra informatie

Deze kosten ontstaan door een materiële beschadiging door diefstal na braak van de informatiedrager tijdens transport of verblijf buiten de in de verzekering genoemde gebouwen of terreinen kunnen onder deze dekking vallen. Raadpleeg de polisvoorwaarden of uw adviseur voor meer informatie over de omvang en beperking van de gebode dekking.

Dekking voor vervoer en verblijf elders

Als de op het polisblad en/of op de objectenlijst omschreven transportabele computerapparatuur (laptop, beamer etc.) zijn meeverzekerd, dan is verzekerd het transport/verblijf of gebruik elders. Diefstal uit het vervoermiddel is uitsluitend gedekt na braak aan het vervoermiddel, mits niet zichtbaar in een afgesloten kofferruimte opgeborgen.

Extra informatie

Het risico van transport en verblijf is alleen meeverzekerd binnen het op het polisblad genoemde dekkingsgebied. Vindt de diefstal uit het vervoermiddel plaats tussen 20.00 uur en 07.00 uur, dan is deze uitsluitend verzekerd als het vervoermiddel is gestald in een afgesloten voor derden niet toegankelijke ruimte.

Keuze: Data en Software

Heeft u ervoor gekozen om materiële schade, extra kosten en reconstructiekosten te verzekeren, dan dekt deze verzekering ook de reconstructiekosten van data en software die voor de voortzetting van uw bedrijf noodzakelijk is zonder dat er sprake is van een materiële schade aan de verzekerde objecten.

Extra informatie

Het betreft hier uitsluitend schade die direct voortvloeit uit een schade door: (i) hackers en computervirussen; (ii) storingen, waaronder elektrostatische en magnetische invloeden en (iii) instel of bewerkingsfouten, waaronder abusievelijk wissen. Raadpleeg voor meer informatie over de omvang en/of beperking van de aangeboden dekking de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Keuze: Bedrijfsschade

Deze verzekering vergoedt het verlies dat u lijdt ten gevolge van het doorlopen van vaste kosten en het derven van nettowinst gedurende de uitkeringstermijn als gevolg van een gedekte schade aan een verzekerd object. Deze dekking geldt gedurende maximaal de uitkeringstermijn zoals die wordt vermeld op het polisblad.

Extra informatie

Extra kosten die u moet maken om de bedrijfsschade te voorkomen of te beperken en de extra kosten die u na goedkeuring van ons heeft gemaakt, ook wanneer de beoogde vermindering van de bedrijfsschade niet wordt bereikt. Raadpleeg voor meer informatie over de omvang en beperking van de aangeboden dekking de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van asbest, atoomkernreacties, aardbeving, opzet, overstroming, molest, slijtage of garantiekwesties. Ook niet bij schade als gevolg van het overbelasten van of experimenteren met het verzekerde object of schade ten gevolge van het instorten of verzakken van gebouwen.

Extra informatie

Raadpleeg voor een volledig overzicht van uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of raadpleeg uw adviseur.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het verzekerde object niet beïnvloedt, zoals schrammen, krassen, deuken of verkleuring is niet verzekerd.

Extra informatie

Waardevermindering, corrosie, erosie, slijtage en elk geleidelijk bederf opgetreden als natuurlijk gevolg van de normale werking en het normale gebruik van het verzekerde object is uitgesloten.

Raadpleeg voor een volledig overzicht van uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of raadpleeg uw adviseur.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens.

Extra kosten en/of Reconstructiekostendekking (indien meeverzekerd)

Extra en reparatiekosten van door het voorval beschadigde objecten en/of informatiedragers, derving van inkomsten en reconstructiekosten als gevolg van aantasting van programmatuur en/of gegevens of van data door een computervirus of door het onrechtmatig binnendringen in het verzekerde object zijn uitgesloten.

Extra informatie

De uitsluiting voor reconstructiekosten als gevolg van aantasting van de data door een computervirus of door het onrechtmatig binnendringen in het gevaarsobject geldt niet bij verzekering van data en software. Raadpleeg voor meer informatie over de uitsluiting van Extra kosten en Reconstructiekosten de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Data en Software (indien meeverzekerd)

Reparatiekosten van door het voorval beschadigde objecten en/of informatiedragers, reconstructiekosten van data en software op computerapparatuur die niet is verzekerd, gebruikersfouten zoals foutief handmatig ingevoerde gegevens zijn niet verzekerd, alsmede verhaalbare schade onder een onderhoudscontract.

Extra informatie

Uitgesloten van de verzekering zijn verder: spelprogrammatuur, kosten van verandering en verbetering die verder gaan dan het herstel van data en software, data van niet afgeronde rekenprocessen en data in het werkgeheugen. Zie voor een volledig overzicht de polisvoorwaarden en/of raadpleeg uw adviseur.

Bedrijfsschade (indien meeverzekerd)

Wij keren niet uit in geval van boetes, afschrijvingen op het vernietigde gevaarsobject en op dubieuze debiteuren, reparatiekosten van het beschadigde gevaarsobject, schadevergoedingen aan derden verschuldigd en verliezen die direct of indirect veroorzaakt zijn door beschadiging van goederen of materiaal, hetzij opgeslagen of in behandeling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade als gevolg van het overbelasten van of experimenteren met de verzekerde objecten is niet verzekerd. Of als gevolg van instorten of verzakking van gebouwen.

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat in de polis genoemd.

Oververzekering en onderverzekering bedrijfsschade

Als u bedrijfsschade meeverzekert en het verzekerd bedrag toeneemt, is het daaruit voortvloeiende extra bedrag verzekerd tot een maximum van 30%. Als het verzekerd bedrag, vermeerderd met 30%,  lager blijkt te zijn dan het verzekerd jaarbedrag, dan zal de vergoeding van de bedrijfsschade en extra kosten plaatsvinden naar evenredigheid.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied van deze verzekering is Nederland, tenzij anders bepaald in de polisvoorwaarden en/of het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, meewerken aan inspecties, voorzorgsmaatregelen nemen en veranderingen in uw situatie doorgeven. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Extra informatie

Geef wijzigingen zoals in uw verzekerde hoedanigheid, de aard van het gebruik van de verzekerde objecten, de opstelling van verzekerde objecten alsmede vrijwaringen verleend aan derden zo snel als mogelijk aan ons door. Ook bent u gehouden voorzorgsmaatregelen te treffen. Raadpleeg voor een volledig overzicht van uw verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Extra informatie

Als u bedrijfsschade meeverzekert, dan brengen wij een voorschotpremie in rekening. U bent verplicht jaarlijks binnen drie maanden na elk verzekerings- of boekjaar een verklaring van een register accountant aan ons te verstrekken waarin de werkelijke grootte van het verzekerde belang is vastgelegd. Op basis hiervan wordt de definitieve premie vastgesteld. Voor meer informatie raadpleeg uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint om 00.00 uur op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractvervaldatum schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.