Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De CAR-verzekering dekt schade aan door u in aan- of verbouw zijnde werken. Ook schade aan werken tijdens de onderhoudstermijn kan worden meeverzekerd. U kunt kiezen voor een aflopende CAR-verzekering, die specifiek voor één bouwproject kan worden afgesloten, of een doorlopende CAR-verzekering, waaronder al uw werken zijn verzekerd.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Tijdens de (ver)bouw- en/of testtermijn dekt de CAR-verzekering de schade die u lijdt als gevolg van schade aan het werk en diefstal van voor het werk bestemde bouwcomponenten en -materialen. Indien u de onderhoudstermijn heeft meeverzekerd, is de schade die u lijdt door beschadiging van het werk tijdens de onderhoudstermijn eveneens gedekt.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de gedekte en niet gedekte gebeurtenissen.

Wie is verzekerd?

Alle verzekerden op de bouwplaats zijn verzekerd. Naast de opdrachtgever(s) c.q. bouwdirectie(s), hoofdaannemer(s) en onderaannemer(s) zijn ook verzekerd de architect(en), constructeur(s) en adviseur(s).

Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan (het) door u tijdens de (ver)bouw- en/of testtermijn uit te voeren werk(en), zoals omschreven op het polisblad, en de bouwcomponenten en -materialen die voor rekening en risico van u op de bouwplaats aanwezig zijn, en die bestemd zijn om blijvend in (het) op het polisblad omschreven werk(en) te worden verwerkt.

Extra informatie

Per gebeurtenis wordt ten hoogste vergoed de eindwaarde van het werk, maar nooit meer dan 130% van de geschatte eindwaarde.

Keuze: aansprakelijkheid

Deze aanvullende rubriek verzekert uw wettelijke aansprakelijkheid jegens niet bij de bouw betrokken derden voor aan hen toegebrachte schade die is ontstaan tijdens de verzekerde bouw- en onderhoudstermijn (indien meeverzekerd) en is veroorzaakt bij de uitvoering van het werk op en rond de bouwplaats.

Extra informatie

Extra dekking: de CAR-verzekering dekt tevens, zonodig boven het verzekerd bedrag, de redelijke kosten van verweer in een civiele procedure en/of arbitrageprocedure die op verzoek van of met toestemming van of met medeweten van ons wordt gevoerd, met inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan u als verzekerde mocht worden veroordeeld.

Keuze: bestaand eigendom opdrachtgever

Deze aanvullende rubriek verzekert de schade die u als opdrachtgever tijdens de bouw- en onderhoudstermijn (indien meeverzekerd) door beschadiging van uw bestaande eigendommen, mits de beschadiging direct wordt veroorzaakt door de uitvoering van het werk en de beschadiging is veroorzaakt onder verantwoordelijkheid van een verzekerde.

Keuze: hulpmateriaal

Deze aanvullende rubriek verzekert de schade tijdens de bouw- en onderhoudstermijn die u als verzekerde lijdt als gevolg van beschadiging en/of diefstal van hulpmaterialen, mits het hulpmateriaal nodig is om het werk op de in het bestek of aannemingsovereenkomst of de daaruit voortvloeiende onderhoudsverplichtingen aangegeven wijze uit te voeren.

Extra informatie

Beschadiging en/of diefstal van hulpmaterialen in de onderhoudstermijn is alleen gedekt indien de onderhoudstermijn is meeverzekerd. Onder hulpmaterialen verstaan wij op de bouwplaats aanwezige machines, werktuigen, keten, loodsen, steigers, bekistingen en damwanden.

Keuze: persoonlijke bezittingen

Deze aanvullende rubriek verzekert de schade tijdens de bouw- en onderhoudstermijn (indien meeverzekerd) die u of uw personeel als verzekerde lijdt als gevolg van beschadiging aan of diefstal van persoonlijke eigendommen en/of bezittingen op de bouwplaats.

Keuze: onderhoudstermijn

Deze aanvullende rubriek verzekert de schade die u als verzekerde lijdt door beschadiging van het werk tijdens de onderhoudstermijn. U kunt voor deze beperkte dekking kiezen uit verschillende termijnen.

Keuze: transport

Deze aanvullende rubriek verzekert de schade die u als verzekerde lijdt door beschadiging of diefstal van materialen tijdens transport binnen Nederland, mits het transport voor rekening en risico van u is.

Extra informatie

Het risico gaat in op het moment dat de materialen worden opgenomen, teneinde het transport naar het bouw- of montageplaats aan te vangen en eindigt zodra de materialen op het werk zijn aangekomen, maar in elk geval binnen een maand na aanvang van het risico.

Extra dekking voor opruimingskosten

De opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade aan het werk moeten worden gemaakt, worden vergoed tot ten hoogste 10% van de geschatte eindwaarde van het desbetreffende werk, ook al wordt daardoor de maximale schadevergoeding overschreden.

Extra informatie

De opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade aan bestaande eigendommen van opdrachtgever of hulpmaterialen moeten worden gemaakt, worden vergoed tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag, ook al overschrijdt de schadevergoeding hierdoor het maximaal verzekerd bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van molest, atoomkernreacties, aardbevingen en confiscatie, requisitie of opvordering door of namens enige militaire macht of burgerlijke autoriteit. Ook schade veroorzaakt door normale slijtage, corrosie, oxydatie, geleidelijke achteruitgang, asbest en/of asbesthoudende zaken is niet verzekerd.

Extra informatie

Indien wij een schade veroorzaakt door opzet, bewuste of onbewuste roekeloosheid (eigen schuld) of merkelijke schuld onder de CAR-verzekering hebben vergoed, zijn wij gerechtigd deze te verhalen op de verzekerde door wiens opzet, bewuste of onbewuste roekeloosheid (eigen schuld) of merkelijke schuld de schade is veroorzaakt.

(Deel)oplevering, ingebruikname en bedrijfsschade

Dekking voor de afzonderlijke werken eindigt t.a.v. de bouwtermijn bij (deel)oplevering en/of ingebruikname en t.a.v. de onderhoudstermijn (indien meeverzekerd) op de dag na het verstrijken van het voor deze termijn in het bestek of de aannemingsovereenkomst genoemde aantal maanden na de (deel)oplevering tot maximaal de termijn op het polisblad.

Extra informatie

Schade bestaande uit winstderving en/of tijdverlet en/of bedrijfsschade van een verzekerde en/of van een toekomstig eigenaar en/of gebruiker van het werk is uitgesloten.

Grondstoffen

Schade die verband houdt met en/of die voortvloeit uit grond-, hulp- en brandstoffen, producten, semi-producten of residuen, die ten tijde van het schade-evenement in bewerking waren in onder verzekerde werken, installaties of delen hiervan, is uitgesloten.

Slopen

Schade aan uit sloop afkomstige en te sparen materialen, echter uitsluitend indien en voor zover de schade is veroorzaakt door de sloopwerkzaamheden zelf. In geval van te veel of te ver wegslopen van de te handhaven delen van de bestaande objecten wordt géén vergoeding verleend voor de hierdoor ontstane meerkosten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een beperkte dekking tijdens de onderhoudstermijn (indien meeverzekerd). Werkzaamheden die nog als onderdeel van het werk moeten worden uitgevoerd mogen niet meer dan 10% van het verzekerd bedrag omvatten, met een maximum van EUR 100.000.

Extra informatie

Tijdens de verzekerde onderhoudstermijn geldt dezelfde dekking als tijdens de verzekerde bouwtermijn, doch uitsluitend voor schade rechtstreeks verband houdend met het uitvoeren van werkzaamheden uit hoofde van verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst en die is veroorzaakt in de verzekerde bouwtermijn en is gemeld tijdens de onderhoudstermijn.

In- en uitloop

Bij aanvang en einde van een doorlopende CAR-verzekering dient u rekening te houden met de overgang van de nog onderhande zijnde werken.

Extra informatie

U heeft de mogelijkheid het uitlooprisico voor reeds begonnen werken tot het einde van de bouw- of onderhoudstermijn (indien deze is meeverzekerd) tegen nader te bepalen premie en/of voorwaarden te verzekeren.

Eigen risico

Het eigen risicobedrag per gedekte gebeurtenis staat op het polisblad vermeld.

Het werk

Uitgesloten is schade aan het werk of enig deel daarvan, dat voor de oplevering anders dan ten behoeve van de bouw in gebruik wordt genomen, voor zover deze schade het gevolg is van zodanig gebruik; schade door brand en/of ontploffing tijdens de onderhoudstermijn van het werk; schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten.

Extra informatie

Voorts is uitgesloten kosten van verbetering en/of veranderingen van ontwerp, constructie of bouwmethode; extra kosten door het gebruik van componenten van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde; en extra kosten om vervanging of herstel te bespoedigen.

Niet automatisch meeverzekerde werken

Niet automatisch meeverzekerd zijn werken die niet op het polisblad zijn vermeld; die voor de op het polisblad genoemde ingangsdatum worden uitgevoerd; die de geschatte eindwaarde overschrijden; waarvan de in het bestek voorgeschreven bouwtermijn langer is dan de maximum bouwtermijn op het polisblad.

Extra informatie

Voorts zijn niet automatisch meeverzekerd werken met bron- of diepwelbemaling; weg- en waterbouwkundige werken alsmede rioleringswerken; met hei- en trillingswerkzaamheden waarbij zich binnen een straal van 15 meter belendingen bevinden; met ontgravingen beneden de aanlegdiepte van de bestaande funderingen; met boringen en/of persingen.

Aansprakelijkheid

Onder de rubriek aansprakelijkheid is uitgesloten schade toegebracht met of door motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen, hijskranen en werkmaterieel, hun aanhangers en de lading van deze voer- en werktuigen. Slechts het meerdere krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) te verzekeren minimum bedrag is gedekt.

Extra informatie

Onder de rubriek aansprakelijkheid is uitgesloten schade die voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie of ander beding van soortgelijke strekking, behalve voor zover u als verzekerde ook zonder dit beding aansprakelijk zou zijn geweest.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor alle werken die op het polisblad staan vermeld.

Extra informatie

U bent verzekerd voor werken die in Nederland worden uitgevoerd, tenzij anders bepaald op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade en geef veranderingen zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering vangt aan om 00.00 uur op de betreffende ingangsdatum en eindigt om 00.00 uur op de contractvervaldatum.

Extra informatie

Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractvervaldatum schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.