Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van uw bedrijf verloren gaan. Het gaat daarbij om verlies door onder meer gewelddadige overvallen, diefstal uit de kluis na inbraak en vals geld. Uw geld is tijdens transport ook verzekerd tegen diefstal.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Geldswaarden in uw bedrijf en uw woning. Ook tijdens transport.

Extra informatie

Geldswaarden zijn bijv. geldstukken, bankbiljetten, muntbiljetten, gemunt goud en zilver, effecten, certificaten, coupons, dividendbewijzen, wissels, promessen, schatkistbiljetten, zegels, gezegeld papier, bonnen, cognossementen, betalingsopdrachten, papieren van geldswaarde en elektronisch opgeslagen geld.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal de op het polisblad of de in de polivoorwaarden genoemde bedragen.

Tijdens vervoer

Geldswaarden zijn verzekerd tijdens vervoer door uzelf of in uw opdracht.

In uw bedrijf, uw woning, uw kluis van de bank

Verzekerd zijn geldswaarden die in uw bedrijf, bij u thuis of in de kluis van de bank aanwezig zijn. Buiten werktijd moet u de geldswaarden bewaren in een afgesloten goedgekeurde kluis (bedrijf). In de woning is een afgesloten meubel voldoende.

Overval of afpersing

Verzekerd zijn geldswaarden bij een overval of afpersing.

Vals geld

Vals geld is verzekerd. Het gaat om het risico van het in ontvangst nemen van bankbiljetten die later vals of ongeldig blijken te zijn.

Kosten voor vervanging

Wij vergoeden kosten die u moet maken na inbraak met braakschade voor vervanging of aanpassing van het slot en/of de sleutels van de brandkast, kluis of het meubel.

Elektronische geldswaarden

U bent verzekerd tegen het verlies van elektronisch opgeslagen waarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van atoomkernreacties, opzet en molest. Zie voor een volledig overzicht het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Fraude en oplichting

Niet verzekerd is fraude door ondergeschikten en oplichting door personen niet zijnde commissarissen, vennoten of ondergeschikten (inclusief bestuurders) van verzekerde.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat in de polis genoemd.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied van deze verzekering is Nederland, tenzij anders bepaald in de polisvoorwaarden en/of het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, meewerken aan inspecties, voorzorgsmaatregelen nemen en veranderingen in uw situatie doorgeven. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of éénmaal per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.