Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is bestemd voor schade aan en verlies van goederen die voor uw rekening en risico getransporteerd worden met eigen vervoermiddelen of door beroepsvervoerders.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct . Het maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is alle materiële schade aan en verlies van de verzekerde goederen tijdens het transport over weg, zee, binnenwateren, spoor of door de lucht. Ook tijdens het overstaan in afwachting van vervolgtransport om de verzekerde reis te kunnen voltooien).

Keuze: schade aan zaken

Schade aan de goederen is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. Meestal wordt gekozen voor de “All Risks”-dekking of voor een beperktere “Evenementen”-dekking. Heeft u vragen over de dekking, raadpleeg dan uw adviseur.

Extra vergoedingen

Eventuele bereddingskosten en bijdragen in averij grosse worden eveneens vergoed.

Keuze: oorlogs- en stakersrisico

U kunt de dekking uitbreiden met een dekking voor schade ontstaan door oorlogs- en/of stakersrisico’s. Heeft u vragen over de dekking, raadpleeg uw adviseur.

Keuze: andere dekkingsmogelijkheden

De dekking is bijv. uit te breiden met dekking voor interne transporten, transporten tussen risicolocaties van verzekerde, transporten naar externe reparateurs en bewerkers.

Verder is er een doorlopende dekking mogelijk voor inhoud van service wagens (bijvoorbeeld gereedschappen) of voor transport én verblijf van standmateriaal voor beurzen.

Extra informatie

Wilt u de dekking uitbreiden, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van schade door oorlogs- en stakersrisico (wél op te nemen als uitbreiding), atoomkernreacties, opzet/roekeloosheid, aard of gebrek van de verzekerde goederen.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat in de polis genoemd.

Toeslag

Voor dekkingsuitbreidingen geldt in veel gevallen een premietoeslag.

Sancties en/of handelsbeperkingen

Het kan zijn dat er sanctiebeperkingen gelden voor bepaalde landen of personen. Op grond van sanctiewet- en regelgeving is het ons dan verboden om dekking te bieden of een schade uit te keren.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied van deze verzekering is binnen het gebied waar verzekerde vanuit en naar transporteert en zoals is vermeld op het polisblad. Deze verzekering kan dus een wereldwijde dekking bieden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, meewerken aan inspecties, voorzorgsmaatregelen nemen en veranderingen in uw situatie doorgeven. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractvervaldatum schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.