Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw landmaterieel. Het moet gaan om een landmaterieel zoals een vorkheftruck, graafmachine, laadschop, laad-/loskraan , e.d.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct . Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan uw werkmaterieel verzekerd is. U kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal de op het polisblad of de in de polisvoorwaarden genoemde bedragen.

Keuze: Standaarddekking casco

Verzekerd is schade door verlies of beschadiging van het verzekerde object of een deel daarvan door een van buiten aankomend onheil, alsmede door brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water raken of van de weg af geraken door de aard en gebrek van de verzekerde zaak.

Keuze: Uitgebreide dekking casco

Verzekerd is schade door verlies of beschadiging van het verzekerde object of een deel daarvan door een van buiten aankomend onheil, alsmede de aard en gebrek van de verzekerde zaak.

Keuze: Beperkte dekking casco

Verzekerd is schade door verlies of beschadiging van het verzekerde object of een deel daarvan door brand, explosie, zelfontbranding en blikseminslag, ook indien deze schade het gevolg is van aard en gebrek van de verzekerde zaak, alsmede diefstal, vermissing, verduistering en joyriding.

Keuze: Standaarddekking aansprakelijkheid

Deze verzekering geeft dekking tegen de wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken (waaronder dieren), alsmede de daaruit voortvloeiende schade, die is veroorzaakt met of door het verzekerde object tot ten hoogste de verzekerde som van het verzekerde object zelf.

Keuze: Uitgebreide dekking aansprakelijkheid (WAM)

Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Keuze: Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Deze verzekering dekt schade aan de bestuurder zelf en inzittenden tot EUR 1.000.000,00 per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als er sprake is van opzet, roekeloos of onzorgvuldig gedrag. Ook niet bij rijden zonder rijbewijs of bij misbruik van alcohol of drugs. Bij een cascodekking bent u ook niet verzekerd bij onvoldoende onderhoud van het landmateriaal of onvoldoende zorg.

Extra informatie

Ook niet verzekerd is, als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt of als er sprake is van criminele en strafbare activiteiten of als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Sloop- en hei werkzaamheden en gebruik op het water

U bent niet verzekerd voor sloopwerkzaamheden, heiwerkzaamheden of gebruik op het water (zoals op een ponton), tenzij dit is overeengekomen.

Wedstrijden en ander gebruik

Schade is niet verzekerd als de schade ontstaat door het meedoen aan wedstrijden, optochten, toertochten, personenvervoer en verhuur aan derden of door het gebruik voor andere doeleinden dan opgegeven en of waarvoor het bestemd is.

Extra informatie

Met gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het landmateriaal bestemd is bedoelen wij onder andere een heftruck gebruiken als hoogwerker. In de gebruiksaanwijzing van de fabrikant staat omschreven waarvoor de machine is bedoeld.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat op het polisblad of in de polisvoorwaarden genoemd.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied van deze verzekering is Benelux, tenzij anders bepaald in de polisvoorwaarden en/of het polisblad.

Extra informatie

Voor niet gekentekende objecten verstrekken wij een verzekeringsbewijs. Wanneer landmateriaal is gekentekend dan dient het object bij RDW te worden aan/afgemeld. Op verzoek wordt er een groene kaart verstrekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade en geef veranderingen zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractvervaldatum schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.