Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt bedrijfsschade die het gevolg is van een onder de machinebreukverzekering gedekte schade aan een verzekerd object. Deze dekking geldt gedurende maximaal de uitkeringstermijn.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt het verlies die u lijdt ten gevolge van het doorlopen van vaste kosten en het derven van nettowinst.

Extra informatie

Deze verzekering is een aanvulling op de machinebreukverzekering.

Schadevergoeding

De verzekering dekt schade die voortvloeit uit materiële beschadiging van de verzekerde machine(s), veroorzaakt door een onder de machinebreukverzekering gedekte gebeurtenis.

Keuze: uitkeringstermijn in maanden

U kunt zelf de termijn kiezen waarbinnen de bedrijfsschade verzekerd is, deze is standaard 13 weken.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van aardbeving, atoomkernreacties, opzet, overstroming en molest. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Herstelkosten machine

Kosten voor het herstellen van de beschadigde machine(s) worden niet vergoed.

Indirecte schade

Verlies door beschadiging (bederf, kwaliteits- en waardeverlies) van zaken, materiaal, grondstoffen en gereed product wordt niet vergoedt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade als gevolg van het overbelasten van of experimenteren met de verzekerde machine(s) is niet verzekerd. Ook niet als gevolg van instorten of verzakking gebouwen. Zie voor overige dekkingsbeperkingen verder de polisvoorwaarden.

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag / eigen risico in werkdagen per gebeurtenis van toepassing. Dit staat in de polis genoemd.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan het aantal weken zoals vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied van deze verzekering is Nederland, tenzij anders bepaald in de polisvoorwaarden en/of het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, meewerken aan inspecties, voorzorgsmaatregelen nemen en veranderingen in uw situatie doorgeven. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of éénmaal per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.