Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt elk plotselinge en onvoorziene materiële schade aan gebruikte machines aanwezig in de op het polisblad vermelde gebouwen of terreinen.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Materiële schade aan de verzekerde machines, installaties of apparatuur zoals omschreven op het polisblad.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal de op het polisblad of de in de polisvoorwaarden genoemde bedragen.

Opruimings- en bereddingskosten

Gedekt zijn opruimings- en bereddingskosten. Deze kosten zijn gezamenlijk gemaximeerd tot maximaal 50% van het verzekerd bedrag van het betreffende object. De bereddingskosten worden alleen vergoed als en voor zover de verzekering voor de schade dekking biedt.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de reparatiekosten tot de dagwaarde van de betreffende machine.

Transportkosten

Verzekerd zijn de transport- en/of verblijfskosten binnen de Europese Unie van die onderdelen die in verband met een gedekte schade elders moeten worden gerepareerd. Er geldt een maximum van EUR 25.000,00 per gebeurtenis. Het bewerkingsrisico is niet verzekerd.

Demontage en montage van niet bij de schade betrokken objecten

Kosten voor het afbreken en weer opbouwen van bouwkundige voorzieningen (zoals muren en/of daken) met een maximum van EUR 2.500,00 per jaar.

 

Zoekkosten

Kosten voor het met succes opsporen/lokaliseren van de materiële schade tot 10% van het schadebedrag met een maximum van EUR 2.500,00 per jaar.

Garantie tegen onderverzekering

Wij zullen bij schade géén beroep doen op onderverzekering, mits bij aanvang van de verzekering van een object de op dat moment geldende nieuwwaarde is opgegeven. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij bijvoorbeeld schade als gevolg van een aardbeving, asbest, atoomkernreacties, brand, blikseminslag, molest, ontploffing, opzet, overstroming, slijtage en waardevermindering. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Niet goed functioneren

Niet verzekerd is schade die slechts bestaat uit het niet of niet goed functioneren van de machine zonder een materiële beschadiging van de machine.

Gevolgschade

Niet verzekerd is bedrijfsschade en de kosten van bespoediging van het herstel (overwerkkosten).

Digitale informatie

Niet verzekerd is verlies of verminking van elektronisch opgeslagen informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade als gevolg van het overbelasten van of experimenteren met de verzekerde machine(s) is niet verzekerd. Ook niet als gevolg van instorten of verzakking gebouwen. Zie voor overige dekkingsbeperkingen verder de polisvoorwaarden.

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat in de polis genoemd.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied van deze verzekering is Nederland, tenzij anders bepaald in de polisvoorwaarden. De verzekering geldt voor de machines, objecten en gebouwen die op het polisblad staan vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden, meewerken aan inspecties, voorzorgsmaatregelen nemen en veranderingen in uw situatie doorgeven. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.