Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of met uw motor. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door, met of aan uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw motor schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Bij een ongeval met de motor in Nederland en/of in het buitenland waardoor deze zodanig wordt beschadigd, dat hiermee niet meer verantwoord kan worden gereden of dat de bestuurder door deze gebeurtenis niet meer in staat is de motor te besturen. Wij betalen dan de kosten voor onder andere  bergen en repatriëring.

Extra informatie

In het buitenland bestaat er recht op vergoeding van noodzakelijke kosten van berging en slepen naar het dischtstbijzijnd herstelbedrijf, vervoer van de motor naar Nederland als de motor niet binnen 4 dagen zodanig kan worden gerepareerd dat de (terug)reis op een technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Raadpleeg de polisvoorwaarden en/of uw adviseur voor meer informatie over hulpverlening.

Keuze: diefstal of total loss

U kunt zich verzekeren voor schade door diefstal of totaal verlies. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering. Bij diefstal van uw motor krijgt u de dagwaarde. Bij totaal verlies vindt vergoeding plaats op basis van de nieuwwaarderegling zoals opgenomen in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond. Wordt het motorrijwiel teruggevonden dan wordt eventuele schade vergoed op basis van de reparatiekosten tot maximaal de dagwaarde van de motor onder aftrek van de verkoopwaarde als de motor in beschadigde staat zou worden verkocht.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.  De schade vindt plaats op basis van dagwaarde.

Extra informatie

De repartariekosten worden vergoed. Er wordt niet meer vergoed dan de dagwaarde onder aftrek van de restantwaarde. De dagwaarde is de vervangingswaarde van het motorrijwiel onmiddellijk voor het ontstaan van de schade. De restantwaarde is de verkoopwaarde van het motorrijwiel in beschadigde staat.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering. De schade die we vergoeden, hangt af van het type motor. En hoe goed deze beveiligd is.  De schade vindt plaats op basis van dagwaarde.

Extra informatie

De repartariekosten worden vergoed. Er wordt niet meer vergoed dan de dagwaarde onder aftrek van de restantwaarde. De dagwaarde is de vervangingswaarde van het motorrijwiel onmiddellijk voor het ontstaan van de schade. De restantwaarde is de verkoopwaarde van het motorrijwiel in beschadigde staat.

Keuze: schade aan eigen motor

Schade aan uw eigen motor is bij een cascoverzekering verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is. Onder deze dekking is schade door (een poging) tot diefstal of inbraak, total loss, brand en natuurgweld standaard meeverzekerd. De schade vindt plaats op basis van dagwaarde.

Extra informatie

Daarnaast is schade aan kleding en helm tot maximaal EUR 1.000,00 per persoon verzekerd. Wilt u meer informatie over de geboden dekking onder een cascoverzekering, raadpleeg dan de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Zijspan

Uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een niet bedrijfsmatig gebruikt zijspan, zolang dit is gekoppeld aande motor of daarvan is losgemaakt of losgeraakt en nog niet veilig buiten het verkeer is gebracht.

Keuze: Schadeverzekering Opzittenden

Wij vergoeden schade die opzittenden, waaronder begrepen de bestuurder, lijden als gevolg van een (verkeers)ongeval tot ten hoogste het op de polis vermelde verzekerd bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen. Affectieschade wordt niet verzekerd.

Extra informatie

Het gaat hier om schade als gevolg van lichamelijk letsel en of om beschadiging of het verloren gaan van op de motor aanwezige, tot de privésfeer behorende persoonlijke eigendommen. Raadpleeg de polisvoorwaarden en/of uw adviseur voor meer informatie over de geboden dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs, door misbruik van alcohol of drugs of door deelname aan rijvaardigheidscursussen, acceleratie- en/of terreinproeven, rijden op racebanen, circuits, deelname aan wedstrijden en ritten zoals snelheids-,  Enduro-. betrouwbaarheids-, puzzel- en gezelligheidsritten.

Extra informatie

Schade aan de bestuurder van de motor is onder de aansprakelijkheidsverzekering uitgesloten. Raadpleeg voor overige uitsluitingen de polisvoorwaarden of raadpleeg uw adviseur.

Pechhulp

Pechhulp is niet meeverzekerd.

Molest radioactiviteit en atoomkernreacties

Wij keren niet uit bij schade als gevolg van molest of door of verband houdend met radioactiviteit of atoomkernreacties.

Extra informatie

Onder molest wordt onder meer verstaan schade door gewapende conflicten, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Verhuur en bedrijfsmatig personenvervoer

Schade veroorzaakt terwijl de motor is verhuurd of wordt gebruikt voor bedrijfsmatig personenvervoer tegen betaling is uitgesloten.

Opzicht

Van deze aansprakelijkheidsverzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade die aan een verzekerde in eigendom toebehoren of die verzekerde vervoert, in gebruik, ter bewerking, in behandeling, in bewaring, in huur of om welke andere reden ook onder zich heeft (opzicht).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan bijvoorbeeld een (Beperkt)cascoverzekering en/of een Rechtsbijstandsverzekering verkeer. Raadpleeg hiervoor uw adviseur.

Eigen risico

Soms is er een eigen risicobedrag per aanspraak van toepassing. Dit bedrag staat in de polis genoemd.

Schade aan een andere motorrijwiel

Als schade door een gemachtigd bestuurder wordt toegebracht aan een andere motor van uzelf dan is dat verzekerd voorzover niet krachtens een andere verzekering aanspraak op vergoeding van de schade kan worden gemaakt of zou kunnen worden gemaakt.

Schade door lading

Uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lading, die zich bevindt op, wordt vervoerd met, valt van of is gevallen van uw motor en/of zijspan is niet verzekerd als de aansprakelijkheid op een andere polis is verzekerd of verzekerd zou zijn.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waarvoor een voor de motor afgegeven Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is en tijdens vervoer over water tussen deze landen. Bij uw polis krijgt u deze groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken, zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om  schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal of per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Beloning bij geen schade

Voor zover overeengekomen kunt u voor elk jaar dat u geen schade claimt, premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering tegen de contractvervaldatum schriftelijk opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.