Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of met uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Daarnaast vergoedt deze verzekering schade aan uw auto . U kiest zelf voor eventuele aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct . Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Bij een ongeval met de auto in Nederland en/of in het buitenland waardoor deze zodanig wordt beschadigd, dat hiermee niet meer verantwoord kan worden gereden of dat de bestuurder door deze gebeurtenis niet meer in staat is de auto te besturen. Wij betalen dan de kosten voor onder andere slepen en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval . U dient wel onmiddellijk na de gebeurtenis de hulp van VHD Alarmcentrale in te roepen.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van uw auto krijgt u de dagwaarde.

Extra informatie

Bij diefstal van uw auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was.

Schade door brand en natuur

Directe schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een vogel of een loslopend dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij ruitschade vindt vergoeding plaats tegen kostprijs.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van uw auto.

Keuze: Schadeverzekering Inzittenden

Wij vergoeden schade die inzittenden, waaronder begrepen de bestuurder, lijden als gevolg van een ongeval. Affectieschade is hiervan uitgesloten.

Extra informatie

Het gaat hier om schade als gevolg van lichamelijk letsel en of om beschadiging of het verloren gaan van in of op het motorrijtuig aanwezige, tot de privésfeer behorende persoonlijke eigendommen.

Beperkt casco

Deze verzekering dekt ´beperkt casco´. Hierbij bent u verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met vogels en loslopende dieren, bliksem, inbraak en joyriding. De schade vindt plaats op basis van dagwaarde.

Aanhanger en caravan

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een aanhanger of caravan, zolang deze is gekoppeld aan uw auto of daarvan is losgemaakt of losgeraakt en nog niet veilig buiten het verkeer tot stand is gekomen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Raadpleeg voor alle van toepassing zijnde uitsluitingen de polisvoorwaarden of uw adviseur.

Reparatie

Bij beperkt casco zijn de kosten van reparatie verzekerd. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor bijzonderheden.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Pechhulp is niet meeverzekerd.

Eigen toedoen

Schade aan uw auto door eigen toedoen is niet verzekerd.

Molest

Wij keren niet uit bij schade als gevolg van molest.

Extra informatie

Onder molest wordt onder meer verstaan schade door gewapende conflicten, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil u een uitgebreidere dekking dan alleen WA en Beperkt Casco? Sluit dan een Autoverzekering Casco. Of kies voor een Rechtsbijstandsverzekering verkeer.

Raadpleeg hiervoor uw adviseur.

 

Extra informatie

Raadpleeg voor alle geldende dekkingsbeperkingen de polisvoorwaarden of uw adviseur.

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat in de polis genoemd.

Extra informatie

Als bij ruitschade de noodzakelijke vervanging geschiedt door Carglass of Autotaalglas dan geldt een lager eigen risico.

Opzicht

Van deze verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade die aan een verzekerde in eigendom toebehoren of die verzekerde vervoert, in gebruik, ter bewerking, in behandeling, in huur of om welke andere reden onder zich heeft (opzicht).

Hulpverlening

Er bestaat geen recht op hulpverlening als de schade is veroorzaakt door of verband houdt met een van verzekering uitgesloten omstandigheid.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waarvoor een voor het object afgegeven Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is. Bij uw polis krijgt u de groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon.

Beloning bij geen schade

Voor zover overeengekomen geldt dat voor elk jaar dat u geen schade claimt, u premiekorting kunt krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.