Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door, met of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Daarnaast dekt de verzekering 'volledig casco'. Hierbij bent u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf of door eigen toedoen. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door, met of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Hulpverlening bij pech door een ongeval met de auto in Nederland en/of in het buitenland waardoor deze zodanig wordt beschadigd, dat hiermee niet meer verantwoord kan worden gereden of dat de bestuurder door deze gebeurtenis niet meer in staat is de auto te besturen. Wij betalen bepaalde kosten voor onder andere slepen en repatriëring

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval. Hulpverlening wordt soms verleend als u door een mechanisch gebrek uw reis binnen het verzekeringsgebied, maar buiten Nederland, niet kunt voortzetten.

Diefstal of total loss

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. Bij diefstal en total loss binnen 3 jaar vanaf de aanschaf van de nieuwe auto, krijgt u de schade uitgekeerd op basis van de nieuwwaarderegeling in plaats van de dagwaarde.

Extra informatie

Deze nieuwwaarderegeling geldt uitsluitend voor een auto, die nieuw was op de datum van afgifte van het Nederlandse kentekenbewijs. Bij diefstal van de auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was.

Reparatie

Bij alle schade heeft u de vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming, storm of aanrijding met een vogel of een loslopend dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie en vervanging.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal en inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type auto.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Aanhanger en caravan

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een aanhanger of caravan, zolang deze is gekoppeld aan uw auto of daarvan is losgemaakt of losgeraakt maar nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

Keuze: Schadeverzekering Inzittenden

Wij vergoeden schade die inzittenden, waaronder begrepen de bestuurder, lijden als gevolg van een ongeval. Affectieschade is hiervan uitgesloten.

Extra informatie

Het gaat hier om schade als gevolg van lichamelijk letsel en of om beschadiging of het verloren gaan van in of op het motorrijtuig aanwezige, tot de privésfeer behorende persoonlijke eigendommen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs, door misbruik van alcohol of drugs of door deelname aan behendigheids- en snelheidsritten en wedstrijden. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige uitsluitingen de polisvoorwaarden of raadpleeg uw adviseur.

Pechhulp

Pechulp is niet meeverzekerd.

Molest

Wij keren niet uit bij schade als gevolg van molest.

Extra informatie

Onder molest wordt onder meer verstaan schade door gewapende conflicten, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Schade aan bestuuder

Schade toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig is niet verzekerd.

Opzicht

Van deze verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade die aan een verzekerde in eigendom toebehoren of die verzekerde vervoert, in gebruik, ter bewerking, in behandeling, in bewaring, in huur of om welke andere reden ook onder zich heeft (opzicht).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil u een uitgebreidere dekking dan alleen WA Casco? Sluit dan bijvoorbeeld een Rechtsbijstandsverzekering verkeer. Raadpleeg hiervoor uw adviseur.

Eigen risico

Soms is er een eigen risicobedrag per aanspraak van toepassing. Dit bedrag staat in de polis genoemd.

Extra informatie

Als bij schade aan een ruit de noodzakelijke vervanging geschiedt door Carglass of Autotaalglas geldt er een lager eigen risico.

Schade aan andere motorrijtuigen

Als schade door een gemachtigd bestuurder wordt toegebracht aan een andere auto van uzelf dan is dat verzekerd  voorzover niet krachtens een andere verzekering aanspraak op vergoeding van de schade kan worden gemaakt of zou kunnen worden gemaakt.

Schade door lading verzekerd onder een andere polis

Uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lading, die zich bevindt op, wordt vervoerd met, valt van of is gevallen van uw auto of verzekerde aanhangwagen of caravan is niet verzekerd als de aansprakelijkheid op een andere polis is verzekerd of verzekerd zou zijn.

Persoonlijke bezittingen

De schade aan tot de privé-sfeer van persoonlijke eigendommen van inzittenden is verzekerd tot een maximum bedrag van € 2.500,00 inclusief BTW per  gebeurtenis voor alle inzittenden tezamen. Niet als persoonlijke eigendommen gelden onder meer: dieren, geld en waardepapieren, sieraden, (on)bewerkte edelmetalen, edelstenen en kunstvoorwerpen.

Extra informatie

Schade aan persoonlijjke eigendommen is alleen verzekerd wanneer deze het gevog is van een ongeval. Niet gedekt is schade aan persoonlijke eigendommen die krachtens een andere verzekering zijn verzekerd of zouden zijn verzekerd. Raadpleeg ook uw polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waarvoor een voor het object afgegeven Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is en tijdens vervoer over water tussen deze landen. Bij uw polis krijgt u deze  groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken, zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal of per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Beloning bij geen schade

Voor zover overeengekomen kunt u voor elk jaar dat u geen schade claimt, premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering tot twee maanden voor de contractsvervaldatum schrifteljik opzeggen. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.