Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door of met uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct . Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of met uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Bij een ongeval met de auto in Nederland en/of in het buitenland waardoor deze zodanig wordt beschadigd, dat hiermee niet meer verantwoord kan worden gereden of dat de bestuurder door deze gebeurtenis niet meer in staat is de auto te besturen. Wij betalen dan de kosten voor onder andere slepen en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval. U dient wel onmiddellijjk na de gebeurtenis van VHD Alarmcentrale in te roepen.  

Keuze: Schadeverzekering Inzittenden

Wij vergoeden schade die inzittenden, waaronder begrepen de bestuurder, lijden als gevolg van een ongeval. Affectieschade is hiervan uitgesloten.

Extra informatie

Het gaat hier om schade als gevolg van lichamelijk letsel en of om beschadiging of het verloren gaan van in of op het motorrijtuig aanwezige, tot de privésfeer behorende persoonlijke eigendommen.

Aanhanger en caravan

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een aanhanger of caravan, zolang deze is gekoppeld aan uw auto of daarvan is losgemaakt of losgeraakt en nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. Schade door joyriding of deelname aan snelheids- of behendigheidsritten en wedstrijden. Schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige uitsluitingen de polisvoorwaarden of raadpleeg uw adviseur.

Diefstal of total loss

Schade door diefstal of schade bij total loss van uw auto is niet verzekerd.

Reparatie

Reparatiekosten aan uw motorrijtuig zijn niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Schade door brand en natuurgeweld is niet verzekerd.

Ruitschade

Ruitschade aan uw auto is niet verzekerd.

Inbraak

Schade als gevolg van inbraak in uw auto is niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is niet verzekerd.

Pechhulp

Hulp bij pech is niet verzekerd.

Molest

Wij keren niet uit bij schade als gevolg van molest.

Extra informatie

Onder molest wordt onder meer verstaan schade door gewapende conflicten, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Schade aan de bestuurder en meerijdende personen

Schade toegebracht aan de bestuurder van de auto is niet verzekerd. Schade aan meerijdende personen die zich ten tijde van het ongeval niet op de normale zitplaats van het motorrijtuig bevinden is niet verzekerd.

Schade aan gekoppelde en/of gesleepte voertuigen

Schade aan een object dat aan de auto is gekoppeld of dat door de auto wordt gesleept is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een Autoverzekering (Beperkt) Casco. Of kies voor een Rechtsbijstandsverzekering verkeer. Raadpleeg hiervoor uw adviseur.

Eigen risico

Soms is er een eigen risicobedrag per aanspraak van toepassing. Dit bedrag staat in de polis genoemd.

Extra informatie

In sommige situaties/bij sommige gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Hulpverlening

Er bestaat geen recht op hulpverlening als de schade is veroorzaakt door of verband houdt met een van verzekering uitgesloten omstandigheid.

Schade door lading verzekerd onder een andere polis

Uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lading, die zich bevindt op, wordt vervoerd met, valt van of is gevallen van uw auto of verzekerde aanhangwagen of caravan is niet verzekerd als de aansprakelijkheid op een andere polis is verzekerd of verzekerd zou zijn.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waarvoor een voor het object afgegeven Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is en tijdens vervoer over water tussen deze landen. Bij uw polis krijgt u deze groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal of per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon.

Beloning bij geen schade

Indien overeengekomen kunt u voor elk jaar dat u geen schade claimt,  premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De verzekering eindigt  als u ons bericht dat u geen belang meer heeft bij het verzekerde motorrijtuig en de feitelijke macht daarover heeft verloren, dat het motorrijtuig totaal verloren is gegaan en als het motorrijtuig in het buitenland wordt gestald en/of een buitenlands kenteken gaat voeren.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering tot twee maanden voor de contractsvervaldatum schriftelijk opzeggen. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.