Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (géén woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal de op het polisblad of de in de polisvoorwaarden genoemde bedragen.

Aansprakelijkheid

De dekking Aansprakelijkheid is een vast onderdeel van onze verzekering. U bent tot een bedrag van € 5.000.000,00 verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen of aan andermans boot of spullen.

Keuze: schade aan uw boot

U kunt ervoor kiezen om schade aan uw boot mee te verzekeren. Er zijn verschillende mogelijkheden. Van alleen WA, WA/Brand tot WA/Casco. Met WA/Casco heeft u de meest uitgebreide dekking.

Extra informatie

Met Casco is uw boot ook verzekerd voor reparatie- of vervangingskosten van een eigen gebrek van uw boot. Ook bij een gebrek van de originele scheepsmotor (niet ouder dan 5 jaar).

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van uw boot

U kunt ervoor kiezen om uw boot tegen (een poging tot) inbraak en diefstal te verzekeren. Uw boot is dan verzekerd tegen diefstal of een poging daartoe, vermissing en verduistering indien het gehele vaartuig is vermist of verduisterd. Ook braakschade is dan verzekerd.

Keuze: inboedel

Als de dekking Casco van toepassing is, dan is de inboedel op basis van nieuwwaarde gratis meeverzekerd tot 20% van de verzekerde waarde van de boot. Er geldt een maximum van € 100.000,00.

Extra informatie

De zich aan boord bevindende huishoudelijke inboedel en persoonlijke bezittingen met uitsluiting van ski-, vis- en duikuitrusting, geld, geldswaardige papieren, brillen en andere optische instrumenten, foto-, video-, filmcamera’s, sieraden en andere kostbaarheden. Deze keuzedekking is niet mogelijk en/of van toepassing voor open vaartuigen.

Keuze: schade door brand of ontploffing

U kunt ervoor kiezen om uw boot tegen brand of ontploffing te verzekeren. Uw boot is dan verzekerd tegen brand, zelfontbranding, blikseminslag en explosie, ook als gevolg van een eigen gebrek.

Keuze: dekkingen ongevallen opvarenden, natuur, volgboot en trailer

Ongevallen opvarenden
Uitkering van een vast bedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot.

Natuur
Kiest u voor WA/Casco, dan is schade door hagel, blikseminslag en storm meeverzekerd.

Volgboot en trailer
Mee te verzekeren in combinatie met de casco dekking.

Extra informatie

De volgboot kunt u bij een kajuitboot gratis meeverzekeren (mits nieuwwaarde tot € 5.000,00 en snelheid maximaal 20 km/uur, niet langer dan breedte kajuitboot). De dekking is identiek aan de dekking die u voor uw kajuitboot kiest. Een volgboot of boottrailer is verzekerd wanneer deze op het polisblad staat vermeld.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door atoomkernreacties, molest, opzet, door misbruik van alcohol of drugs, verhuur, (snelheids)wedstrijden en/of varen zonder geldig vaarbewijs. Ook keren wij niet uit bij schade door onvoldoende onderhoud en/of onvoldoende zorg. Zie voor een volledig overzicht het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht uw boot en inboedel met zorg te behandelen. U moet maatregelen nemen om schade te beperken en te voorkomen, zoals onderhoud en controle staat van de boot, voorkomen van diefstal of inbraak, de boot winterklaar maken en veilig varen.

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat op het polisblad of in de polisvoorwaarden genoemd.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor verschillende vaargebieden. Gaat u naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan hebt u een internationaal verzekeringsbewijs of een buitenlandcertificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of éénmaal per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.